Rioolheffing

  • U betaalt rioolheffing als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van een onroerende zaak.
  • Dit geldt ook als de onroerende zaak niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering.
  • De opbrengst gebruiken we voor het onderhoud en beheer van de gemeentelijke riolering en voor de afvoer van hemelwater en beheer grondwaterstand.

Kosten

  • Er gelden verschillende tarieven voor eigenaren en gebruikers.
  • Voor ongebouwde objecten en objecten zoals losstaande garageboxen, met een vloeroppervlak kleiner dan 40 m², is een ‘kwart-tarief’ vastgesteld.
  • U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.
Tarieven rioolheffing
Soort tarief Kosten 2022
Eigenaren € 270,65
Kwart-tarief €   67,55
Gebruik vanaf 500 m3 tot 15.000 m3 € 182,65 per 500 m3
Gebruik boven 15.000 m3 €   91,75 per 500 m3

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de aanslagoplegging van de gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor de gemeente Asten. Heeft u vragen? Of bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met BSOB: www.bs-ob.nl of bel naar: (088)  551 0000.

Zelf regelen

Op de website van BSOB vindt u een Digitaal Loket waar u al uw lokale belastingzaken online kunt regelen.