Over de gemeenteraad

 • De gemeenteraad bestaat uit 17 leden.
 • Het is het hoogste orgaan van de gemeente.
 • Iedere 4 jaar worden de leden van de gemeenteraad rechtstreeks gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Iedere inwoner van Asten die 18 jaar of ouder is, mag stemmen.  
 • De raad vertegenwoordigt de inwoners van Asten in het gemeentelijk bestuur, stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad 2018-2022

 • Op 29 maart 2018 zijn de raadsleden geïnstalleerd voor een periode van vier jaar.
 • Zij hebben zich verenigd in zes politieke groeperingen.
 • De voorzitters van de fracties vormen samen met de burgemeester het presidium.
 • Het presidium stelt de vergaderagenda’s vast en doet aanbevelingen over de organisatie en werkzaamheden van de raad en de commissies.
 • De Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de voorzitter van de raad is, de griffier ondersteunt de raad en de commissies bij de uitoefening van hun taak.
 • De zetelverdeling over de zes politieke partijen is als volgt:
Overzicht van het aantal zetels per partij na de laatste gemeenteraadsverkiezingen
Partij Aantal zetels
CDA 5 zetels
Algemeen Belang 4 zetels
Leefbaar Asten 3 zetels
PGA 2 zetels
D66-HartvoorAsten 2 zetels
VVD 1 zetel

 

In het voorjaar van 2021 gaan de politieke verenigingen Leefbaar Asten en D66-Hart voor Asten gezamenlijk verder in de partij Samen voor Asten

De gemeenteraad heeft drie wethouders benoemd:

 • Onder voorzitterschap van burgemeester Vos vormen zij het college van burgemeester en wethouders, met ingang van 21 januari 2021 burgemeester A.A.H.C.M. Van Extel - Van Katwijk.
 • De gemeenteraad en de commissies vergaderen volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de reglementen van orde voor de vergaderingen van de raad en commissies.