Over de gemeenteraad

 • Asten heeft tussen de 15.001 en 20.000 inwoners, de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad bij dit aantal inwoners uit 17 leden bestaat.
 • Iedere 4 jaar worden de leden van de gemeenteraad rechtstreeks gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Iedere inwoner van Asten die 18 jaar of ouder is, mag stemmen.  
 • De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, en deze beslist bij meerderheid van stemmen.
 • De belangrijkste taken van de raad zijn: het vertegenwoordigen van alle inwoners van Asten in het gemeentelijk bestuur, het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad 2022-2026

 • Op 30 maart 2022 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd voor een periode van vier jaar.
 • De Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de voorzitter van de raad is, de griffier ondersteunt de raad en de commissies bij de uitoefening van hun taak.
 • De 17 raadsleden in Asten hebben zich verenigd in vijf politieke groeperingen, ofwel fracties.
 • De voorzitters van deze vijf fracties vormen samen met de burgemeester het presidium. Het presidium regelt organisatie en werkzaamheden van de raad en de commissies. 
 • De gemeenteraad en de commissies vergaderen volgens de afspraken die zijn vastgelegd in de reglementen van orde voor de vergaderingen van de raad en commissies.
 • De zetelverdeling over de vijf politieke partijen is als volgt:
 
Partij Aantal zetels
CDA 5 zetels
Samen voor Asten  5 zetels
Algemeen Belang 4 zetels
PGA 2 zetels
VVD 1 zetel

 

Voor de raadsperiode 2018-2022 heeft de gemeenteraad drie wethouders benoemd:

 • Onder voorzitterschap van burgemeester A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk vormen zij het college van burgemeester en wethouders.
 • Na de gemeenteraadsverkiezingen blijven zij hun bestuurlijke taak uitoefenen tot de gemeenteraad een nieuw college aanstelt.

Afscheid gemeenteraad 2018-2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is op 29 maart 2022 afscheid genomen van de gemeenteraad 2018-2022.

Groepsfoto van de gemeenteraad 2018-2022