Algemene informatie verkiezingen

Versturen stempassen/kandidatenlijsten

 • Begin mei ontvangt u uw stempas en de kandidatenlijsten.
 • Hebt u nog geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt geraakt? Dan kunt u een nieuwe aanvragen bij het Klant Contact Centrum.
 • Aanvragen kan schriftelijk tot vijf dagen vóór de verkiezingsdatum of tot één dag voor de verkiezingsdatum vóór 12 uur aan de balie van het gemeentehuis.

Stemmen in een willekeurig stembureau

Identificatieplicht

 • Kiezers die hun stem uitbrengen moeten zich legitimeren.
 • De kiezer kan zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs zoals een Nederlandse paspoort of een rijbewijs.
 • U mag stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is. Bij geldig tot moet dan staan 24 mei 2014 of een latere datum.

Iemand anders laten stemmen

 • Indien u als stemgerechtigde burger niet zelf kunt stemmen, dan kunt u een andere stemgerechtigde volmacht geven om namens u te stemmen.

Volmacht

 • Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie - kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.
 • De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

 • Om een machtiging te geven, gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en hij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan bij een onderhandse volmacht het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen.
 • De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:
  • dat het een kopie is;
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is;
  • de datum waarop degene de kopie afgeeft;
  • de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.

Intrekken onderhandse volmacht

 • Een volmachtgever die uiteindelijk toch zelf kan/wil gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen.

Schriftelijke volmacht

 • Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift naar de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.
 • Gebruik hiervoor het formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen Europees Parlement (pdf, 14 kB) .
 • De kiezer en degene die hij machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen.

Intrekken schriftelijke volmacht

 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard.
 • Het volgnummer van zijn stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen of een vervangende stempas krijgen.

Maximaal 2 volmachten

 • De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.
 • De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.

Stembureaus

 • De openingstijden van de stembureaus zijn van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.
 • Kijk op de website van Stemwegwijzer voor de exacte locatie van het dichtsbijzijnde stembureau
 • Stembureaus gemeente Asten:
Overzicht van stemlokalen
naam locatie adres locatie rolstoeltoegankelijk
Woonzorgcentrum De Lisse Deken Meijerstraat 1 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Soosgebouw D'n Dissel Beatrixlaan 21 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Dienstencentrum de Beiaard Pastoor de Kleijnhof 21 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Basisschool St. Lambertus Zonnehof 2  Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Gemeentehuis Koningsplein 3 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Verenigingsgebouw Polderhonk Bergweg 26 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Basisschool Toverkruid Dalkruid 23 Asten Locatie is rolstoeltoegankelijk
Gemeenschapshuis de Kluis Kluisstraat 19 Ommel Locatie is rolstoeltoegankelijk
Hart van Heuze Pastoor Arnoldstraat 3 Heusden Locatie is rolstoeltoegankelijk

Experiment Centrale Stemopneming

Asten neemt deel aan het experiment “Centrale Stemopneming”. Het doel van centraal tellen van de stembiljetten is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Dit houdt in dat de stembureaus na de sluiting van de stemming om 21:00u in het stemlokaal alleen een voorlopige telling op lijstniveau uitvoert. De definitieve telling vindt plaats na de verkiezingen op het Gemeentelijk Stembureau in de Klepel, op maandag 27 mei starttijd om 09:00u. Zowel de voorlopige telling op de stembureaus als de definitieve telling op het Gemeentelijke Stembureau is voor publiek toegankelijk.

Voeren verkiezingscampagne

De gemeente Asten plaatst op de volgende locaties aanplakborden ten behoeve van het aanbrengen van meningsuitingen of bekendmakingen:

 • Asten; Floraplein
 • Asten: Kruising Burgemeester Wijnenstraat - Molenweg
 • Ommel: Kruising Kluisstraat - Kloosterstraat
 • Heusden: Vorstermansplein

Bij het voeren van verkiezingscampagne dient u de wettelijke regels genoemd in de Grondwet, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, de Kieswet, de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten alsmede de veiligheid in acht te nemen.