Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd en gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt de bestemming, ofwel de functie van de grond en gebouwen. Bijvoorbeeld: wonen, bedrijven, agrarisch of natuur. Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan toetst de gemeente of uw aanvraag in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

De procedure van het bestemmingsplan is bepaald in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro).
Op 1 januari 2024 wordt deze wet vervangen door de Omgevingswet. Hierdoor veranderen de nu bekende procedures.
De gemeente kan nog een bestemmingsplan onder de huidige Wro in procedure nemen tot 1 mei 2023. Dan is er voldoende tijd om de procedure te behandelen vóór de Omgevingswet in werking treedt en er gewerkt moet worden met nieuwe procedures.

Bekijk ook: aankondiging nieuw bestemmingsplan/verzamelplan

Overzicht bestemmingsplannen

Op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u alle bestemmingsplannen digitaal inzien.
U kunt zoeken op Asten, adres, naam van een plan, nummer van een plan of op kenmerken, zoals type plan of planstatus.

De bestemmingsplannen die nog in procedure zijn, vindt u op de pagina Plannen in procedure.

Bestemmingsplan van een specifieke locatie

Als u niet kunt vinden welk bestemmingsplan geldt op een bepaalde plek, dan kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@asten.nl waarin u aangeeft om welk adres het gaat. U kunt ook contact met ons opnemen via (0493) 671 212.

Totstandkoming bestemmingsplan

 • Voordat een bestemmingsplan in procedure gaat, wordt door de initiatiefnemer een omgevingsdialoog gehouden.
 • Het college van burgemeester en wethouders stelt het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan vast. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Iedereen kan in deze periode een zienswijze indienen. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar: 
  De gemeenteraad van Asten 
  Postbus 290 
  5720 AG Asten
 • De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde plan ligt ook zes weken ter inzage. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen bij de Raad van State.

Als uw plan niet binnen het bestemmingsplan past

Hebt u een (bouw)plan dat niet binnen het bestemmingsplan past? En wilt u weten of wij bereid zijn het bestemmingsplan aan te passen of van het bestemmingsplan af te wijken?
Dan kunt u een principeverzoek indienen

Melding nieuwe bestemmingsplannen

 • Wilt u op de hoogte blijven of er in uw buurt een bestemmingsplan wijzigt? Dan kunt u zich aanmelden voor de berichtenservice van Overheid.nl.
 • Behalve de gemeente nemen ook provincies en waterschappen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Deze besluiten staan ook op Overheid.nl.  

Bestemmingsplan op papier inzien

 • Als een bestemmingsplan tijdens de procedure ter inzage ligt, dan kunt u dat plan op afspraak inzien op het gemeentehuis van Asten.
 • Dit geldt ook voor alle geldende (dat wil zeggen definitieve) bestemmingsplannen.
 • Bel voor een afspraak naar telefoonnummer (0493) 671 212 of stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@asten.nl.
 • Geef in de mail aan van welk adres u het bestemmingsplan wilt inzien en op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.

Kosten opvragen van papieren bestemmingsplan

 • Het inzien van documenten is gratis.
 • Voor het kopiëren of scannen van stukken uit een plan bent u kosten verschuldigd. Meer informatie over deze kosten vindt u in de legesverordening (Hoofdstuk 10).

Meer informatie?

 • Heeft u vragen over de bestemmingsplanprocedure of wilt u een plan aanmelden? Neem dan contact op met team Ruimte, taakveld Ruimtelijke Ontwikkeling, e-mail: ruimtelijkeontwikkeling@asten.nl