Schoolomgeving Basisschool Voordeldonk

Schoolomgeving Basisschool Voordeldonk

Basisschool Voordeldonk wordt grotendeels verbouwd. Dit is voor de gemeente de aanleiding om te kijken of er aanpassingen in de omgeving nodig zijn. 

Bij aanpassingen aan de openbare ruimte betrekken we als gemeente verschillende partijen. Naast het betrekken van verschillende (semi)professionals vinden we het ook belangrijk dat ook ouders en buurtbewoners meedenken. Inmiddels zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Op 17 mei 2022 vindt een volgende bijeenkomst plaats en worden twee ontwerpen getoond.  

Twee varianten

Tot op heden is bij de planvorming ervan uitgegaan dat er geen gronden konden worden verworven. Dit heeft geleid tot variant A. Inmiddels heeft de eigenaar van de grond langs de school (het landbouwperceel) de bereidheid uitgesproken de grond te willen verkopen. Hoe het er dan uit komt te zien ziet u in variant B. 

Toelichting variant A 

Deze variant is tot stand gekomen op basis van de studie van die op 15 februari 2022 is besproken tijdens een bijeenkomst. Ook is deze studie middels een enquête aan ouders en aanwonenden voorgelegd. 

 • De Voordeldonk valt binnen schoolzone. Deze wordt 30 km per uur. 
 • Op zowel de Bergweg als de Voordeldonk komt binnen de schoolzone een drempel.
 • De oversteek op de Voordeldonk voor zowel voetgangers als fietsers komt te liggen aan de zijde van de school. Kinderen hoeven hierdoor maar 1 keer over te steken. 
 • Fietsers en voetgangers rond de school worden duidelijk gescheiden van het autoverkeer. 
 • Parkeren vindt plaats op zowel de Bergweg als langs de School.
 • Er komt geen Kiss en Ride.
 • Ten gunste van het speelplein voor de school mag een deel van de parkeerplaatsen langs de school alleen worden gebruikt buiten schooltijden. Deze parkeerplaatsen en een deel van de rijweg wordt ingericht als “shared space”.
 • Alleen als het echt niet anders kan worden bomen gekapt. 
 • Aan het bosje gelegen tussen de school en parkeerplaatsen zal tijdens de uitvoering groot onderhoud worden gepleegd. 
 • Aan de Bergweg worden aan de zijde van de woningen enkele nieuwe bomen geplant. 
 • De waterberging vindt plaats onder de parkeerplaatsen.

Toelichting variant B 

Bij deze variant is de grond aan de westzijde van de school betrokken. Bij dit alternatief is, ten opzichte van variant A, het mogelijk het fietsverkeer en de voetgangers nog beter te scheiden van het autoverkeer. Wel is goed te weten dat de aankoop van de grond nog niet definitief is, er is momenteel alleen een mondelinge overeenkomst.  
Bij de uitwerking van deze variant is ook gebruik gemaakt van de resultaten van de studie die op 15 februari 2022 is besproken en de resultaten van de enquête. Het grote verschil zit met name in de oplossing voor het parkeren en de waterberging.  

 • De Voordeldonk valt binnen schoolzone. Deze wordt 30 km per uur. 
 • Op zowel de Bergweg als de Voordeldonk komt binnen de schoolzone een drempel.
 • De oversteek op de Voordeldonk voor zowel voetgangers als fietsers komt te liggen aan de zijde van de school. Kinderen hoeven hierdoor maar 1 keer over te steken. 
 • Fietsers en voetgangers rond de school worden duidelijk gescheiden van het autoverkeer. 
 • Parkeren vindt alleen plaats op het perceel langs de school. De huidige parkeerplaatsen aan de Bergweg komen te vervallen. 
 • De parkeerplaatsen liggen aan een éénrichtingsweg, met direct langs de school een Kiss en Ride.
 • Alleen als het echt niet anders kan worden bomen gekapt. 
 • Aan het bosje gelegen tussen de school en Bergweg zal tijdens de uitvoering groot onderhoud worden gepleegd. 
 • Aan de Bergweg worden aan de zijde van de woningen enkele nieuwe bomen geplant. 
 • De waterberging vindt plaats in wadi’s die rond de pakeerplaatsen liggen. 
 • De inrichting van het overige deel van het perceel ligt nog niet vast. De bedoeling is dat dit wordt ingericht als een natuur, bosgebied.      

Status van de plannen

Beide varianten plannen zijn uitgewerkt als een voorlopig ontwerp. Het uitgangspunt hierbij is dat alleen nog praktische zaken kunnen worden aangepast. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft over het plan (beide varianten) kunnen deze tot en met 20 mei 2022 worden doorgegeven.

Nieuwsbrief

De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door uw e-mailadres te sturen naar n.scharp@asten.nl

Bekijk ook