Slopen ongewenste bebouwing

 • Het college van burgemeester en wethouders heeft € 150.000,00 vrijgemaakt voor het verlenen van subsidie voor het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied van de gemeente.
 • De kosten worden gedekt uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.
 • Dit fonds wordt gevuld met bijdragen vanuit nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, zoals de realisatie van ruimte-voor-ruimte-woningen.
 • Subsidie kan worden aangevraagd met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen subsidie

 • Subsidie kan alleen worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de verordening en de op 11 augustus 2020 vastgestelde nadere regels.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst waarbij het vastgestelde subsidieplafond niet mag worden overschreden.
 • Per slooplocatie geldt een maximumbedrag van € 40.000,00.

Relatie met herziening bestemmingsplan

 • De beëindiging van een agrarisch bedrijf dient uiteindelijk gevolgd te worden door een aanpassing van het bestemmingsplan. Hiermee kunnen andere functies mogelijk gemaakt.
 • Het belang van een passende bestemming kan niet genoeg worden benadrukt. Hierbij kan worden gedacht aan zaken zoals een betere verkoopbaarheid en een hogere waard.
 • In het geval van gebruik in afwijking van de huidige bestemming dient bovendien rekening gehouden te worden met de bevoegdheden van het college om hiertegen handhavend op te treden. Ook bouwwerkzaamheden (verbouwingen/nieuwbouw) zijn in het geval van strijdig gebruik niet zonder meer toegestaan.

Principeverzoek aanvragen

 • Gelet op de onlosmakelijke samenhang tussen de herziening van het bestemmingsplan en het verlenen van subsidie voor de sloop, verdient het aanbeveling om voor het aanvragen van de formele subsidieaanvraag eerst een principeverzoek voor de bijbehorende herziening van het bestemmingsplan in te dienen.

Contact

 • Voor vragen over de subsidieregeling en/of de mogelijke herziening van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen de medewerkers van het team Ruimte van de gemeente via het Klant Contact Centrum tel. (0493) 671 212.