Buitengebied Asten 2016

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Asten 2016” en de bijbehorende milieueffectrapportage (planMER) liggen met ingang van 21 oktober 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied omvat bijna het gehele buitengebied van de gemeente Asten. Dit plan is nodig om de provinciale Verordening ruimte 2014 in het bestemmingsplan te vertalen. Hierin zijn onder andere voor de ontwikkeling van veehouderijen nadere regels gesteld op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, geur, fijn stof en bijvoorbeeld mestbewerking. Daarnaast worden in het nieuwe bestemmingsplan ook nieuwe gemeentelijke beleidsuitgangspunten in de regels vertaald. Het bestemmingsplan voorziet voor enkele locaties in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Milieueffectrapportage

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dient gepaard te gaan met een planMER. De planMER geeft inzicht in de potentiële milieugevolgen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. In de passende beoordeling die bij de planMER hoort zijn de effecten op Natura2000-gebieden in beeld gebracht. In het bestemmingsplan wordt gemotiveerd op welke wijze is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER en de passende beoordeling. De planMER inclusief passende beoordeling zijn als bijlage bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan met planMER kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk alle informatie over het indienen van zienswijzen in het nieuwsbericht.

Bijlagen