Omgevingsvergunning

 • Dit is 1 vergunning om meerdere activiteiten aan te vragen.
 • Bijvoorbeeld voor een nieuw dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsen van een schutting of een monument verbouwen.
 • Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien of uw werkzaamheden binnen het bestemmingsplan passen.
 • Als uw pand in het erfgoedregister (pdf, 33 kB) (ook wel monumentenlijst) staat, heeft u altijd een vergunning nodig.
 • In sommige gevallen kunt u vergunningvrij bouwen.
 • Kosten zijn afhankelijk van de bouwkosten van uw project. Bekijk de tabel in  de legesverordening  (pdf, 167 kB) en de bouwkosten ROEB (pdf, 51 kB) .

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Conceptaanvraag

 • Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de criteria, kunt u een vooroverleg aanvragen bij de gemeente. Voor de conceptaanvraag hebt u informatie over de planlocatie inclusief relevante bijlagen nodig.
 • Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.
 • Aanvragen met het formulier conceptaanvraag omgevingsvergunning (pdf, 64 kB) .
 • Kosten voor een conceptaanvraag bedragen € 201,-.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De inhoudelijke beoordeling van (concept) aanvragen kan worden verzorgd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De Omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De Omgevingsdienst voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en taken die daar verwant aan zijn.
U kunt dus correspondentie ontvangen van de ODZOB, die verstuurd wordt namens ons college van Burgemeester en Wethouders. Ook kan het zijn dat medewerkers van de ODZOB contact met u opnemen over uw melding en/of aanvraag.

Inrittenbeleid

 • Een uitweg, ook wel uitrit, inrit of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.
 • Hiervoor hebt u een omgevingsvergunning nodig.
 • Inrittenbeleid (pdf, 3.787 kB) 

Subsidie

Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft de overheid een instrument in handen om te voorkomen dat vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten op een verkeerde manier gebruikt worden. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij meewerkt aan criminele activiteiten. Om het risico te bepalen, voert de gemeente een eigen onderzoek uit. Ook kan de gemeente een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. In zogenoemde beleidsregels legt de gemeente vast binnen welke branches en in welke gevallen de Wet Bibob wordt toegepast.

Onlangs hebben de zes gemeenten de eerste gezamenlijke beleidsregel vastgesteld voor de omgevingsvergunning bouw. De nieuwe beleidsregel treedt op 1 januari 2018 in werking.

Het uitgangspunt is dat de Bibob-toets niet bij elke aanvraag plaatsvindt, maar dat de toepassing beperkt blijft tot de volgende gevallen:

 • Er is sprake van een financiële investering van redelijke omvang (meer dan € 500.000,-).
 • Er is sprake van een in de beleidsregel genoemde risicocategorie.
 • Eigen informatie of informatie van partners als het Openbaar Ministerie of het RIEC geeft aanleiding tot een Bibob-toets.
 • De bouwactiviteit met bouwkosten van meer dan € 50.000,- is illegaal gestart.