Omgevingsvergunning

 • Met deze vergunning kunt u meerdere activiteiten aanvragen.
 • Bijvoorbeeld voor een nieuw dakkapel, een nieuw bedrijfspand, een inrichting starten of wijzigen, één of meerdere bomen kappen, het plaatsen van een schutting, het maken van een inrit  of een monument verbouwen.
 • Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl om te zien of uw werkzaamheden binnen het bestemmingsplan passen.
 • Als uw pand in het erfgoedregister (pdf, 33 kB) (ook wel monumentenlijst) staat, heeft u altijd een vergunning nodig.
 • In sommige gevallen kunt u vergunningvrij bouwen. Op de website van het omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. 
 • Het kan zijn dat u de nieuwe/gewijzigde (bouw-)activiteiten alleen hoeft te melden. Via de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) kunt u een meldings- en vergunningcheck doen.
 • Kosten zijn afhankelijk van de bouwkosten van uw project. Kijk voor meer informatie in de legesverordening onder titel 2 (Dienstverlening fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) en bijlage 1 ROEB-lijst bouwkosten.
 • De omgevingsvergunning wordt volledig digitaal verwerkt. Alle communicatie over uw aanvraag ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres.

Aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen

Vooroverleg

 • Als u plannen hebt en u twijfelt of het voldoet aan de regels, dan kunt u een vooroverleg aanvragen bij de gemeente.
 • Voor een vooroverleg hebt u informatie over de planlocatie inclusief relevante bijlagen nodig.
 • Als u vooraf uw plannen bespreekt met de gemeente bespaart u op kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.
 • Aanvragen met het formulier vooroverleg omgevingsvergunning (pdf, 64 kB) .
 • Kosten voor een vooroverleg bij een bouwactiviteit zijn afhankelijk van een principe-uitspraak van het college en een eventuele welstandstoets van uw project. Kijk voor meer informatie in de legesverordening onder titel 2 (Dienstverlening fysieke leefomgeving/vooroverleg).

Bibob

 • Wet Bibob regelt het voorkomen van ondermijning.
 • Kenmerkend voor ondermijning is de verwevendheid van criminaliteit tussen de boven- en onderwereld.
 • De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit toetsen aan de Wet Bibob.
 • In dat geval wordt u gevraagd om een Bibob-vragenformulier in te vullen.
 • Let op: het Bibob-vragenformulier en eventuele bijlagen kunt u niet indienen via het Omgevingsloket.
 • Deze dient u in een gesloten envelop aan te leveren bij de gemeente, onder vermelding van ‘Bibob’.
 • Meer informatie over de Bibob-toets en het Bibob-vragenformulier.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De inhoudelijke beoordeling van (concept) aanvragen kan worden verzorgd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De Omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De Omgevingsdienst voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en taken die daar verwant aan zijn.
U kunt dus correspondentie ontvangen van de ODZOB, die verstuurd wordt namens ons college van Burgemeester en Wethouders. Ook kan het zijn dat medewerkers van de ODZOB contact met u opnemen over uw melding en/of aanvraag.

Inrittenbeleid

Een inrit, ook wel uitrit, uitweg of oprit genoemd, is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Voor het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van een inrit hebt u een omgevingsvergunning nodig met de benodigde maatvoering volgens de tekening (pdf, 95 kB) .  De uitvoeringsaspecten en toetsingskaders zijn te lezen in het inrittenbeleid (pdf, 3.788 kB) .

 

 

 

Subsidie

 • De gemeente geeft geen subsidie voor energie besparende maatregelen.
 • Voor het onderhoud van gemeentelijke beschermde monumenten  (pdf, 33 kB) kan er wel een subsidie worden aangevraagd.