Planschade

 • Planschade bestaat uit waardevermindering van uw onroerende zaak of vermindering van uw inkomsten als gevolg van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening.
 • Meestal gaat het om schade als gevolg van een herziening van een bestemmingsplan of als gevolg van een verleende omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan.
 • Een aanvraag indienen kan binnen vijf jaar na het moment waarop de betreffende planologische wijziging onherroepelijk is geworden.

Wie bepaalt mijn planschade en hoe?

 • Een onafhankelijk en deskundig adviseur stelt vast of sprake is van een situatie waaruit planschade is ontstaan.
 • Dat doet hij door het oorspronkelijke planologische besluit te vergelijken met het besluit dat de schade heeft veroorzaakt.
 • Blijkt uit de vergelijking dat de waarde van uw onroerende zaak is verminderd of uw inkomen is gedaald, dan is sprake van planschade.
 • De adviseur bepaalt vervolgens de hoogte van de waardedaling of inkomensderving.

Welk deel van de schade wordt niet vergoed?

 • Er geldt een eigen risico van ten minste 2% van uw inkomen (wanneer de schade bestaat uit inkomensverlies) of van de waarde van uw onroerende zaak (wanneer de schade heeft geleid tot waardevermindering).
 • Uitzondering is wanneer de schade het gevolg is van de (veranderde) bestemming van uw eigen onroerende zaak. 
 • Ook kan sprake zijn van bepaalde omstandigheden waarvan de risico’s voor uw rekening dienen te blijven. Bijvoorbeeld omdat u op het moment van de aankoop van uw onroerende zaak had kunnen weten dat de planologische situatie zou gaan veranderen.

Kosten

 • De kosten voor het indienen van een aanvraag zijn € 300,-.
 • Terugbetaling van deze kosten vindt alleen plaats na toekenning of gedeeltelijke toekenning van de aanvraag.

Meer informatie