Evenemententerrein 't Loverveld

Ingeklemd tussen de Lienderweg, Paddenstoelenwijk, Loverbosch I, Vlinderveld en de Kruidenwijk ligt een groot groen park. Dit park, “evenemententerrein ’t Loverveld en omgeving”, wil de gemeente Asten duurzaam behouden. Wel is het park aan een opknapbeurt toe. Om dit goed te doen willen we hiervoor eerst een visie opstellen.

KruidKok landschapsarchitecten

 • Het opstellen van een visie doen we als gemeente niet zelf.
 • We hebben KruidKok Landschapsarchitecten gevraagd om ons hierin te ondersteunen.
 • Bij het opstellen van het plan zullen zij omwonenden en belanghebbende betrekken. Ook wordt gebruik gemaakt van de al ontvangen input uit de enquête. 
 • Op 31 mei 2022 gaan we met enkele omwonenden en betrokken organisaties/verenigingen wandelen in het park.

Resultaten TIP-enquete en andere reacties 

 • Begin maart hebben we gevraagd wat mensen belangrijk vonden. Veel mensen hebben gereageerd. Dit heeft veel input opgeleverd.
 • De TIP-enquête is door 587 mensen ingevuld.
 • De enquête voor de leerlingen van de basisscholen in Asten en het VarendonckCollege is 60 keer ingevuld.
 • Bij basisschool Het Toverkruid is gesproken met de kinder-MR. 
 • Daarnaast hebben een tiental mensen een mail gestuurd met hun reactie. Van 1 leerling hebben we een mooie tekening ontvangen.
 • Aan alle mensen die hebben gereageerd en/of de enquête in hebben gevuld “dank je wel” hiervoor.

Waarom een visie en geen plan?

 • Een visie geeft kaders voor toekomstige ontwikkelingen en legt niet alles 100% vast. Bij een concreet plan is dat wel het geval.
 • Omdat het park groot is en niet alles in één keer kan worden aangepakt, kiezen we voor een visie.
 • Ook willen we met deze visie juist ruimte bieden om initiatieven uit de omgeving een plek te geven.
 • In de visie leggen we vast wat ons toekomstbeeld is voor het park.
 • Sommige zaken zijn heel concreet, denk bijvoorbeeld aan de ligging van belangrijke wandel- en fietspaden. Andere dingen geven meer een denkrichting aan, denk dan aan bijvoorbeeld de manier waarop je in het park kan recreëren en welke locaties hiervoor geschikt zijn.

Wat willen we bereiken met het plan (visie) voor het park

 • Met het opstellen van de visie willen we bereiken dat het gebied beter gaat aansluiten bij de omliggende bebouwing.
  • Het plangebied heeft van oudsher het karakter van bos/bosplantsoen en ruig gras.
  • Doordat het gebied aan de noordzijde direct aansloot bij het buitengebied was dat logisch.
  • Door de nieuwbouw van Loverbosch en Vlinderveld is het plangebied inmiddels helemaal omsloten door bebouwing.
 • Met de visie willen we de potentie die het gebied heeft beter benutten.
  • Het gebied heeft heel veel potentie zowel op het gebied van klimaatadaptatie als op het gebied van natuur en recreatie. Hier wordt nu te weinig gebruik van gemaakt.
  • Bij maatregelen voor klimaatadaptatie moet je denken aan het geven van ruimte voor water. Maar ook het bieden van schaduwrijke plekken is belangrijk. Dit zodat mensen op warme dagen verkoeling kunnen zoeken in het gebied.
 • De visie biedt houvast om de noodzakelijke waterbergingen voor de omliggende wijken te kunnen realiseren.
  • In het kader van het klimaatbestendiger maken van Asten moet de bestaande waterberging van Vlinderveld en Loverbosch fase I worden geoptimaliseerd. Ook van andere omliggende wijken willen we water gaan bergen in het gebied.
 • De visie geeft houvast om initiatieven van inwoners en organisaties te kunnen beoordelen en een plek te geven.
  • Als gemeente Asten willen we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een vitale, leefbare en aantrekkelijke gemeente Asten.
  • Hiervoor willen we ook ruimte geven op het “evenemententerrein ’t Loverveld en omgeving”, goed is om een beeld te vormen wat wel en niet in het park wenselijk is.

Een visie en dan?

 • De op te stellen visie biedt de gemeente houvast om het evenemententerrein ’t Loverveld en omgeving aan te gaan pakken.
 • Dit willen en kunnen we niet allemaal tegelijk doen. Enerzijds omdat we niet meteen alle middelen (geld) hiervoor beschikbaar hebben, maar anderzijds ook omdat het niet nodig is.
 • Wel biedt de visie een basis de juiste keuzes te maken als we zaken gaan oppakken in het park.

Nieuwsbrief

De gemeente stuurt gedurende het project enkele malen een nieuwsbrief. Deze verzenden we digitaal. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door uw e-mailadres te sturen naar Loverveld@asten.nl