Scholenplan (SHP)

Stand van zaken Scholenplan (SHP)

5 november 2019

Regelmatig zijn er in de media berichten verschenen over het scholen-huisvestingsplan. Het gaat dan met name over de positie van OBS De Horizon en sinds kort OBS Het Toverkruid. Dit leidt tot onduidelijkheid, wat wij zeer betreuren. De gemeenteraad heeft echter op 30 januari 2018 een besluit genomen over de huisvesting van scholen. Dit plan is destijds in nauwe samenwerking met beide schoolbesturen voorbereid en had ook de volle instemming van beide schoolbesturen. De wethouder Onderwijshuisvesting is namens het dagelijks bestuur (College) belast om dit besluit tot uitvoering te brengen. Dit raadsbesluit uit 2018 staat nog steeds overeind en vormt het kader waarbinnen de wethouder moet handelen. 

Wat is er met de schoolbesturen afgesproken?

Kernboodschap van het SHP is dat de schoolbesturen en gemeente op termijn toe willen naar vier scholen voor de kern Asten en behoud van de school in Ommel.

In het SHP wordt uitgegaan van de realisatie van twee nieuwe schoolgebouwen – één nabij het Varendonck College en één in de nieuwe wijk Loverbosch fase 2 – en het afstoten van vijf bestaande schoolgebouwen. Dit zou voor het Openbaar onderwijs op termijn betekenen dat OBS De Horizon en OBS Het Toverkruid een nieuw gebouw krijgen in de nieuwe wijk Loverbosch II. Feitelijk op een steenworp afstand van het huidige gebouw van OBS Het Toverkruid.

PlatOO zet de zaag in gemaakte afspraken

PlatOO is na de besluitvorming op 30 januari 2018 van mening veranderd. Het bestuur gaf aan OBS De Horizon toch open te willen houden. Daarmee werd feitelijk de zaag gezet in afspraken die nog kort daarvoor door Prodas, gemeente en PlatOO gezamenlijk waren gemaakt. De gemeente was (en is nog steeds) bereid te praten om de school eventueel een wat langere termijn open te houden, maar de uitgangspunten van het SHP blijven wat de gemeente betreft overeind staan. PlatOO gaf al snel aan OBS De Horizon helemaal niet te willen sluiten.

Aanvragen voor nieuwbouw

Eind januari 2019 hebben beide schoolbesturen een aanvraag voor nieuwbouw in gediend. Prodas wil vervangende bouw (lees nieuwbouw) realiseren voor de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover op de locatie nabij het Varendonck College. PlatOO wil vervangende bouw (lees nieuwbouw) realiseren voor alleen OBS Het Toverkruid in de wijk Loverbosch. Dus niet voor OBS Het Toverkruid én OBS De Horizon zoals oorspronkelijk afgesproken.

Op 12 juni 2019 heeft het college besloten de aanvraag van Prodas voor een nieuw schoolgebouw nabij het Varendonck College toe te kennen. Dit is nu voorgelegd aan de Commissie en Raad. Er volgt overigens in 2020 ook nog een aanvraag voor (ver)nieuwbouw van basisschool de Voordeldonk.

Voor wat betreft de aanvraag van PlatOO heeft het college besloten om, in afwijking van de aanvraag, een deel van het gebouw van basisschool Het Lover toe te kennen. Dit gebouw zal in de komende jaren vrij komen. Niet alleen zou een nieuw schoolgebouw realiseren voor de 83 leerlingen die nu op OBS ’t Toverkruid zitten economisch onverantwoord zijn, de technische staat van het gebouw van basisschool Het Lover is dusdanig dat deze nog jaren mee kan. De leerlingen van Lespunt Ommel worden in dit aantal niet meegerekend, in het SHP staat dat Lespunt Ommel behouden blijft.

De bouwlocatie op Loverbosch blijft beschikbaar voor een toekomstige school.

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020

Op 5 november 2019 heeft het college middels het vaststellen van het “Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020” een definitief besluit genomen op de door Stichting PlatOO en Stichting Prodas ingediende aanvragen voor bekostiging van vervangende bouw. In het programma zijn de toegekende aanvragen opgenomen en het overzicht bevat de niet toegekende aanvragen.

De aanvraag van Stichting Prodas voor vervangende bouw voor de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover op de locatie Varendonck is toegekend en op het programma geplaatst. Hiervoor heeft de gemeenteraad bij besluit van 7 oktober 2019 een krediet van € 3.755.000 (specifiek voor het schooldeel) beschikbaar gesteld. Ook het verzoek voor bekostiging van de bouwvoorbereiding voor dit nieuwe schoolgebouw is ingewilligd.

De aanvraag van Stichting PlatOO voor vervangende bouw voor basisschool OBS het Toverkruid in de wijk Loverbosch is niet toegekend en op het overzicht geplaatst. Uit de door Stichting PlatOO ingediende bouwkundige rapportage blijkt niet dat onderhoud of aanpassing niet zal leiden tot de gewenste levensduurverlenging van ten minste 10 jaar. Tevens is de aanvraag niet in lijn met het SHP, waarin is voorzien dat de basisscholen OBS het Toverkruid én OBS de Horizon samen in één nieuw gebouw in de wijk Loverbosch zullen worden gehuisvest. Het college heeft wel het aanbod aan Stichting PlatOO herhaald om een gedeelte van het gebouw van basisschool Het Lover in gebruik te nemen door OBS het Toverkruid.

Beide schoolbesturen hebben een beschikking ontvangen op de door hen ingediende aanvraag. Gedurende 6 weken worden zij in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren op het besluit van het college kenbaar te maken.

Meer weten?

Indien u vragen heeft over het SHP kunt u contact opnemen met het KCC, 0493 671 212.