Slopen, asbest verwijderen

 • Wanneer u gaat slopen of asbest verwijderen, kan het zijn dat u dit moet melden of een vergunning moet aanvragen.
 • Dit regelt u via het Omgevingsloket.

Wanneer moet ik een melding indienen of vergunning aanvragen?

Het is afhankelijk van uw sloopplannen of u een melding moet indienen of een vergunning moet aanvragen.

U hebt geen melding en geen omgevingsvergunning nodig

 • De hoeveelheid sloopafval minder is dan 10 m3 én u geen asbest gaat verwijderen; of
 • Het te slopen bouwwerk een seizoensgebonden bouwwerk is en geen asbest bevat.

U moet wel een sloopmelding doen, maar hebt geen omgevingsvergunning nodig

 • U sloopt en de hoeveelheid sloopafval is meer dan 10 m3; of
 • U gaat asbest verwijderen.

U hebt geen melding, maar wel een omgevingsvergunning 'slopen' nodig

 • U mag het bouwwerk volgens het bestemmingsplan niet slopen; of
 • U sloopt een monument; of
 • U sloopt in een beschermd stads- of dorpsgezicht; of
 • U sloopt in een cultureel waardevol gebied (volgens de erfgoedverordening).

Mag ik zelf asbest verwijderen?

 • Particulieren mogen in totaal maximaal 35 m2 asbesthoudend materiaal op hun eigen perceel zelf verwijderen. Hiervoor moet wel een sloopmelding worden gedaan.
 • Dit geldt alleen voor geschroefde, asbesthoudende platen (geen dakleien) en asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking.
 • Twijfelt u of u asbestdaken heeft, dan kunt u dit laten onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.
 • Bekijk ook: website Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Kenniscentrum InfoMil

Wat heb ik nodig voor een melding of vergunning?

 • Vergunning: 
  • Welke stukken u mee moet sturen, staat bij de aanvraag in het Omgevingsloket. 
 • Melding:
  • adresgegevens van het bouwwerk;
  • uitvoerder van de sloopwerkzaamheden;
  • tijdstip van de werkzaamheden;
  • asbestinventarisatierapportage (alleen voor bedrijven).

Wanneer krijg ik antwoord?

Melding

 • Nadat u de melding heb gemaakt, krijgt u binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging van ons.
 • Hierin staat wanneer u aan de slag kunt.
 • Indien wij extra voorschriften stellen aan de melding dan geldt een termijn van 4 weken.
   

Vergunning

Reguliere procedure

 • Meestal krijgt u binnen 8 weken een beslissing op de aanvraag.
 • Soms hebben we meer tijd nodig. In dat geval verlengen we de beslisperiode 1 keer met 6 weken.
 • Hebben we na 14 weken nog geen beslissing genomen? Dan krijgt u de vergunning automatisch.
 • We noemen dat een vergunning van rechtswege. 
 • Is de aanvraag niet compleet en vragen we u aanvullende gegevens op te sturen? Dan wordt de beslisperiode opgeschort.

Uitgebreide procedure

 • Voor meer complexe aanvragen, bijvoorbeeld als milieuaspecten een rol spelen, geldt een termijn van 26 weken.
 • Ook deze kunnen we eenmalig met 6 weken verlengen.
 • De uitgebreide procedure kent geen fatale termijn.
 • Dit betekent dat er niet na afloop van een bepaalde termijn automatisch een beslissing wordt genomen.

Bezwaar

 • Als u geen vergunning krijgt, mag u uw plannen niet uitvoeren.
 • Hebt u geen vergunning gekregen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat betaal ik voor een melding of vergunning?

Moet ik het doorgeven als ik met slopen of asbest verwijderen begin?

 • Gaat u slopen en/of asbest verwijderen? Meld ons dan wanneer u start met de werkzaamheden.
 • Doe dit minstens 2 dagen voordat u begint met slopen en/of het verwijderen van asbest.
 • Laat de asbest verwijderen door een bedrijf dat voldoet aan het Arbeidsomstandighedenbesluit en zorg ervoor dat de werkzaamheden aansluiten op uw eventuele melding of omgevingsvergunning en de Wet Milieubeheer.
 • Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, geeft u dit ook aan ons door.
 • Hebt u als bedrijf asbest verwijderd? Stuur ons dan de resultaten van de eindbeoordeling (‘vrijgavemeting’).
 • Mail dit uiterlijk 2 weken na afloop van de asbestverwijdering naar gemeente@asten.nl.

Bekijk ook: