Financieel beleid

De gemeente Asten bereidt zich voor op extra bezuinigingen door financiële tegenvallers. Voor een belangrijk deel komt dit door de hoge uitgaven op het sociaal domein (Wmo, jeugdzorgvoorzieningen e.d.) en een lagere bijdrage van het Rijk in het gemeentefonds.

Resultaten enquête financieel beleid

Onlangs hebben wij via TIP Asten en via onze website een enquête gehouden over mogelijke bezuinigingsmaatregelen. De respons op deze enquête was hoog: 482 reacties. Een mooi resultaat.

Thema-avond scenario-ontwikkeling en voorjaarsnota

Op 19 juni a.s. vanaf 19.30 uur vindt over dit actuele onderwerp een openbare themabijeenkomst plaats. De raad wil zich tijdens deze avond een beeld vormen van de meningen en ideeën over de keuzes die gemaakt moeten worden. De bijeenkomst vindt plaats in de hal van het gemeentehuis.

Betrokken organisaties hebben hier al een uitnodiging voor ontvangen. Reacties en aanmelding voor deelname kunnen uiterlijk 14 juni worden ingezonden via de griffier.

De gemeenteraad vergadert over de Voorjaarsnota op dinsdag 2 juli.

Bijsturen om financieel gezond te blijven

De gemeente wil in de toekomst financieel gezond blijven. Daarom moeten wij nu maatregelen nemen. Op basis van de huidige inzichten gaan wij uit van 3 mogelijke scenario’s. Dit zijn:

  • geschat jaarlijks tekort van € 1,5 miljoen
  • geschat jaarlijks tekort van € 2,5 miljoen
  • geschat jaarlijks tekort van € 3,2 miljoen

De huidige verwachting is dat een geschat tekort van € 3,2 miljoen op dit moment het meest reëel is.

Intern zijn er al bezuinigingsmaatregelen genomen in de bedrijfsvoering. Zie hiervoor de documenten onderaan deze pagina. Het levert echter onvoldoende op, gelet op het te verwachte grote tekort. Het College van B&W heeft daarom een maatregelenpakket samengesteld van mogelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring. 

Er zijn meer maatregelen samengesteld dan direct nodig zijn op dit moment. Op die manier blijven er ook maatregelen voorlopig “op de plank” liggen.

Het college wil dit maatregelenpakket voorleggen aan de commissie van 13 juni en de raad van 2 juli. Daarbij worden ook de resultaten meegenomen van de enquête die onder de inwoners is gehouden van 23 mei tot 3 juni. Met deze resultaten weten college en gemeenteraad welke maatregelen op het meeste draagvlak kunnen rekenen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om een besluit hierover te nemen.