Zonneparken en windmolens

Actueel

 • Op dit moment neemt de gemeente geen aanvragen voor zonneparken of windmolens in behandeling. Dit besluit heeft de gemeente genomen, omdat het elektriciteitsnetwerk geen nieuwe grote aansluitingen meer aan kan. Zodra er weer aansluitruimte op het netwerk komt willen we voorrang geven aan zonnevelden op daken.
 • Over plannen met een lange doorlooptijd (enkele jaren) en die oplossingen bieden voor onze gebiedsopgaven gaan we wel graag in gesprek. Te denken valt aan gebiedsgerichte plannen waarbij zowel stoppende als blijvende boeren en natuurbeheerders betrokken zijn.

We krijgen regelmatig vragen over de mogelijkheden voor zonneparken en windmolens in Asten. Hoe staat de gemeente daar tegenover? Wat is het beleid van de gemeente? Zijn er al gebieden aangewezen waar het wel of niet mag? Enzovoort.
Wij hebben nog geen antwoord op deze vragen. De gemeente Asten heeft wel in beleid vastgelegd dat we in 2050 energie-neutraal willen zijn. Ook willen we gebruik maken van buitenkansjes die zich voordoen. Een voorbeeld van dat laatste is de realisatie van een waterberging met zonnepark aan de Bleekerweg.

Samen met de gemeenten in de Peel (Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond) en de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten rondom Eindhoven) zijn we in overleg over het vormgeven van de energietransitie. De besluiten hierover gaan we vastleggen in de Regionale Energie Strategie (RES). De RES 1.0 is naar verwachting eind 2021 vastgesteld.

Tot die tijd gaan we voorzichtig om met verzoeken die betrekking hebben op de aanleg van zonneparken (en windmolens). We willen bijvoorbeeld geen waardevolle landbouwgrond of gronden met bijzondere natuurwaarden opofferen als dat niet nodig is. Maar we willen ook niet stil staan en kansen onnodig voorbij laten gaan.
Hebt u een idee of een plan voor uw bedrijf waar duurzame energie een onderdeel van is? We gaan graag met u in gesprek om te bespreken of er toch kansen zijn. Samen zijn we wijzer en komen we verder.

Neem contact op met Maaike van Jole, programmamanager Klimaatbestendig en energieneutraal Asten of met Jori Meulendijks, programmamanager Transformatie buitengebied.

Waar moet u aan denken bij een project dat toch kansen biedt?

Het college en de raad hebben nog geen beleid, spelregels of andersoortige voorwaarden vastgesteld. Het onderstaande is alleen bedoeld ter inspiratie voordat u met de gemeente in gesprek gaat over uw initiatief.

 • Landschap
  • Het project is ruimtelijk inpasbaar, wordt ingepast en draagt bij aan herstel of versterking van de landschappelijke waarden.
  • Er wordt een bijdrage gevraagd ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het buitengebied conform structuurvisie kwaliteitsverbetering landschap. U moet denken aan 0.50-1 euro per MWh.
 • Meervoudig ruimtegebruik, voorbeelden daarvan zijn: 
  • Er is een waterprobleem dat in combinatie met energie kan worden opgelost;
  • De biodiversiteit wordt in combinatie met energie verhoogd;
  • Opwek van energie wordt gecombineerd met agrarische productie (n.b. schapenbegrazing als onkruidbestrijding is geen meervoudig ruimtegebruik).
 • Participatie, voorbeelden daarvan zijn:
  • Het project wordt samen met omwonenden en belangenorganisaties vorm gegeven;
  • Het project is helemaal of ten minste voor 50% in lokaal eigendom via bijvoorbeeld een coöperatie;
  • (Een deel van) de opbrengst gaat naar lokaal aangedragen leefbaarheids- of duurzaamheidsprojecten.
 • Transitie landbouw, voorbeelden daarvan zijn: 
  • Opwek van energie is een integraal onderdeel van het verduurzamen van een agrarisch bedrijf (of bedrijven);
  • De gronden zijn minder of niet geschikt voor agrarisch gebruik;
  • Het leidt tot vermindering van een overbelaste situatie of opheffing van een knelpunt.