Principeverzoek

 • In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden.
 • Wanneer u een perceel, gebouw of ruimte anders wilt gebruiken dan is toegestaan volgens het bestemmingsplan, kunt u een principeverzoek indienen. 

Waarom een principeverzoek?

 • Het voordeel van een principeverzoek is dat u geen (bouw)plan of aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan tot in detail hoeft uit te werken.
 • De daarbij behorende kosten (leges) kunnen hoog oplopen en deze spaart u voorlopig uit.
 • Een principeverzoek biedt de mogelijkheid om in overleg met de gemeente uw plan in overeenstemming te brengen met het planologische beleidskader en de ruimtelijke kwaliteitseisen die de gemeente stelt.
 • De slagingskans van uw (bouw)plan wordt daarmee aanzienlijk vergroot, een garantie op een vergunning is dit echter niet.

Wat is een principeverzoek?

 • In een principeverzoek beschrijft u uw (bouw)plan.
 • U geeft aan wat u waar wilt doen.
 • Om uw verzoek te verduidelijken, voegt u een kaart of schets toe. 
 • Na ontvangst beoordeelt de gemeente de haalbaarheid van uw principeverzoek.
 • We bekijken onder andere of uw (bouw)plan past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid.
 • Nadat uw (bouw)plan is beoordeeld, neemt het college van burgemeester en wethouders een standpunt in.
 • Dit noemen we een principe-uitspraak.
 • U ontvangt een brief waarin we uitleggen waarom we wel of geen medewerking verlenen. Hierin benoemen we ook de belangrijkste voorwaarden.

Hoe betrek ik mensen in mijn omgeving bij mijn plannen?

Wat kost een principeverzoek?

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg?

 • Wij streven ernaar om binnen 8 weken een principeverzoek te behandelen.
 • Bij ingewikkelde (bouw)plannen kan dit langer duren. 
   

Wat als ik het niet eens ben met het principe-uitspraak?

 • Een principe-uitspraak is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Dit betekent dat er geen bezwaar en beroep mogelijk is.

Wat gebeurt er bij een positieve principe-uitspraak?

 • Bij een positieve principe-uitspraak geven wij aan met welke ruimtelijke procedure je het meest geholpen bent.
 • Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar soms is een omgevingsvergunning om af te wijken voldoende. 

Verzamelplan

 • Als een herziening van het bestemmingsplan nodig is, dan kunnen wij uw (bouw)plan meenemen in een verzamelplan.
 • Meer informatie hierover leest u op de pagina Bestemmingsplannen, verzamelplannen.

Ik heb nog vragen, kan ik contact opnemen?

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Ruimte via (0493) 671 212.

Bekijk ook: