Principeverzoek

 • In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden.
 • Wanneer u een perceel, gebouw of ruimte anders wilt gebruiken dan is toegestaan volgens het bestemmingsplan, kunt u een principeverzoek indienen. 

Waarom een principeverzoek?

 • Het voordeel van een principeverzoek is dat u geen (bouw)plan of aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan tot in detail hoeft uit te werken.
 • De daarbij behorende kosten (leges) kunnen hoog oplopen en deze spaart u voorlopig uit.
 • Een principeverzoek biedt de mogelijkheid om in overleg met de gemeente uw plan in overeenstemming te brengen met het planologische beleidskader en de ruimtelijke kwaliteitseisen die de gemeente stelt.
 • De slagingskans van uw (bouw)plan wordt daarmee aanzienlijk vergroot, een garantie op een vergunning is dit echter niet.

Wat is een principeverzoek?

 • In een principeverzoek beschrijft u uw (bouw)plan.
 • U geeft aan wat u waar wilt doen.
 • Om uw verzoek te verduidelijken, voegt u een kaart of schets toe. 
 • Na ontvangst beoordeelt de gemeente de haalbaarheid van uw principeverzoek.
 • We bekijken onder andere of uw (bouw)plan past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid.
 • Nadat uw (bouw)plan is beoordeeld, neemt het college van burgemeester en wethouders een standpunt in.
 • Dit noemen we een principe-uitspraak.
 • U ontvangt een brief waarin we uitleggen waarom we wel of geen medewerking verlenen. Hierin benoemen we ook de belangrijkste voorwaarden.

Hoe lang duurt het voor ik een beslissing krijg?

 • Wij streven ernaar om binnen 8 weken een principeverzoek te behandelen.
 • Bij ingewikkelde (bouw)plannen kan dit langer duren. 
   

Wat kost een principeverzoek?

Wat als ik het niet eens ben met het principe-uitspraak?

 • Een principe-uitspraak is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Dit betekent dat er geen bezwaar en beroep mogelijk is.

Wat gebeurt er bij een positieve principe-uitspraak?

 • Bij een positieve principe-uitspraak geven wij aan met welke ruimtelijke procedure je het meest geholpen bent.
 • Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar soms is een omgevingsvergunning om af te wijken voldoende. 

Verzamelplan

 • Als een herziening van het bestemmingsplan nodig is, dan kunnen wij uw (bouw)plan meenemen in een verzamelplan.
 • Meer informatie hierover leest u op de pagina Bestemmingsplannen, verzamelplannen.

Ik heb nog vragen, kan ik contact opnemen?

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Ruimte via (0493) 671 212.

Bekijk ook: