Financiële analyse 2020 & Coronacrisis

Geplaatst op dinsdag 23 juni 2020
Afbeelding van geld, bron: gemeente Asten

De gemeente Asten is een financieel gezonde gemeente. We blijven ons dan ook te allen tijde richten op een financieel gezonde en solide huishouding conform de doelstellingen uit het coalitieakkoord 2018-2022 Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten en de door de gemeenteraad in 2019 vastgestelde scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2019-2023. Zeker in de huidige tijden waarin de impact van de coronacrisis vooral op de langere termijn nog onzeker is, evenals de herijking van de Rijksuitkering gemeentefonds vanaf 2022, is het van groot belang om te beschikken over een actuele financiële analyse van de financiën in Asten. 
 

Middels het rapport Financiële analyse 2020 & Coronacrisis is deze analyse gemaakt. Naast een actueel beeld van de financiën is ingezoomd op de impact van de Coronacrisis voor Asten. Niet alleen voor de gemeente Asten zelf, maar ook voor de inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en verenigingen in Asten. Dit is gedaan via de TIP Enquête Publieke raadpleging over de impact van de Coronacrisis in de gemeente Asten waar 623 respondenten aan hebben meegewerkt. In de gemeenteraad van 7 juli a.s. wordt de analyse behandeld in aanloop naar de raadsvergadering van november 2020 (behandeling begroting 2021-2024).  
 

Bekijk de resultaten inclusief de TIP enquête
 

Conclusie is dat de gemeente Asten zowel structureel als incidenteel een dekkingsplan nodig heeft om een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2023 te kunnen maken. Het gaat om een structureel financieel tekort van € 350.000 vanaf 2024. We zien de reservepositie van onze gemeente (net als bij andere gemeenten in Nederland) de afgelopen jaren verder afnemen onder andere door de hoge zorgkosten in het sociaal domein. 
 

Daarnaast zijn er grote onzekerheden en risico’s met betrekking tot de herverdeeleffecten van de herijking Rijksuitkering gemeentefonds die vanaf 2022 verwacht worden. Deze dreigen voor de kleinere gemeenten negatief uit te gaan vallen.