Subsidieronde voor sloop ongewenste bebouwing

Geplaatst op dinsdag 8 september 2020
Afbeelding van een schuur, Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrag van € 150.000,00 vrijgemaakt voor het verlenen van subsidie voor het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied van de gemeente. De kosten worden gedekt uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied. Dit fonds wordt gevuld met bijdragen vanuit nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, zoals de realisatie van ruimte-voor-ruimte-woningen. Subsidie kan worden aangevraagd met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Sloop bedrijfsbebouwing

Steeds meer agrarische bedrijven stoppen met de bedrijfsvoering. Oorzaken zijn de strengere milieuregelgeving, de te kleine bedrijfsomvang en het ontbreken van een bedrijfsopvolgers. In veel gevallen kan een goede herbestemming worden gevonden voor de vrijkomende bedrijfsbebouwing. Er zijn echter ook situaties voorstelbaar waarbij bebouwing en locatie minder geschikt zijn voor de vestiging van een ander bedrijf/functie en is sloop de beste optie. In die gevallen wordt doorgaans aan een perceel een woonbestemming toegekend en dient het overgrote deel van de bedrijfsbebouwing gesloopt te worden.

Hoge kosten sloop

Door de omvang van de bedrijfsbebouwing en eventueel aanwezige asbesthoudende bouwmaterialen zijn de sloopkosten vaak aanzienlijk. Deze kosten zijn vaak de reden om niet door te pakken. Dit leidt tot het verval van de leegstaande panden en een aantasting van de kwaliteit van het buitengebied. Het college heeft de verwachting dat de openstelling van een nieuwe subsidieronde, eigenaren stimuleert om tot sloop van overtollige bebouwing over te gaan.

Aanvragen subsidie

Subsidie kan alleen worden verleend als wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de verordening en de op 11 augustus 2020 vastgestelde nadere regels. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst waarbij het vastgestelde subsidieplafond niet mag worden overschreden. Per slooplocatie geldt een maximumbedrag van € 40.000,00.

Relatie met herziening bestemmingsplan

De beëindiging van een agrarisch bedrijf dient uiteindelijk gevolgd te worden door een aanpassing van het bestemmingsplan. Hiermee kunnen andere functies mogelijk gemaakt. Het belang van een passende bestemming kan niet genoeg worden benadrukt. Hierbij kan worden gedacht aan zaken zoals een betere verkoopbaarheid en een hogere waard. In het geval van gebruik in afwijking van de huidige bestemming dient bovendien rekening gehouden te worden met de bevoegdheden van het college om hiertegen handhavend op te treden. Ook bouwwerkzaamheden (verbouwingen/nieuwbouw) zijn in het geval van strijdig gebruik niet zonder meer toegestaan.

Principeverzoek aanvragen

Gelet op de onlosmakelijke samenhang tussen de herziening van het bestemmingsplan en het verlenen van subsidie voor de sloop, verdient het aanbeveling om voor het aanvragen van de formele subsidieaanvraag eerst een principeverzoek voor de bijbehorende herziening van het bestemmingsplan in te dienen.

Wijze van aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier op de pagina Subsidie sloop ongewenste bebouwing. Hier is ook de volledige tekst van de verordening (23 januari 2009) en de nadere regels (11 augustus 2020) terug te vinden.

Contact

Voor vragen over de subsidieregeling en/of de mogelijke herziening van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen de medewerkers van het team Ruimte van de gemeente via het Klant Contact Centrum tel. (0493) 671 212.