Uitkomsten bezuinigingsmaatregelen raadsvergadering Voorjaarsnota

Geplaatst op maandag 15 juli 2019
Afbeelding van bankbiljetten, bron: gemeente Asten

De Voorjaarsnota die op 2 juli jl. is behandeld vormt de opmaat voor de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Zoals u weet dient de gemeente Asten een bezuiniging  te realiseren van € 3,5 miljoen. De raadsfracties hebben op 2 juli jl. hun wensen en bedenkingen gegeven ten aanzien van de Voorjaarsnota en de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen. Op 2 juli jl. is in grote lijnen duidelijk geworden welke maatregelen wel en welke niet op  draagvlak van een meerderheid van de raad kunnen rekenen. We merken op dat dit nog onder voorbehoud is, het definitieve besluit vindt pas plaats bij de behandeling van de Begroting 2020 op 5 november a.s.

Lijst van maatregelen

Hieronder treft u een lijst aan van bezuinigingsmaatregelen waar op 2 juli onvoldoende draagvlak voor was bij de Raad of maatregelen die nog in discussie zijn.

Alle andere bezuinigingsmaatregelen die in de Voorjaarsnota/ Scenario-ontwikkeling zijn genoemd maar niet hieronder staan opgesomd, kunnen dus wel op draagvlak rekenen van een meerderheid van de Raad. Deze worden meegenomen bij de voorbereiding van de Begroting 2020. Vooralsnog worden P.M. posten niet meegenomen bij de voorbereiding van de Begroting 2020 (o.a. ONIS/LEV)

Lijst van bezuinigingsmaatregelen waar op 2 juli 2019 onvoldoende draagvlak voor was bij de Raad of maatregelen die nog in discussie zijn
SpecificatieAanpassingOpmerking
AlgemeenVooralsnog worden P.M. posten niet meegenomen bij de voorbereiding van de Begroting 2020 (o.a. ONIS/LEV).
Maatregel 1
Spec-13Deels afschaffen sport- en cultuurvouchersGeen draagvlak op 2 juli 2019
Maatregel 2
Huur Punderman verhogenIn discussie
Verlagen besparing op onderhoudsbijdrage (sport)verenigingenGeen draagvlak op 2 juli 2019
Maatregel 3
Niet meer publiceren in PeelbelangIn discussie
Formatie Toezicht/Handhaving (TZH) verminderen (1FTE)Geen draagvlak op 2 juli 2019
Taak Beiaardier beëindigenGeen draagvlak op 2 juli 2019
Afschaffen schoolzwemmenGeen draagvlak op 2 juli 2019
Kleine burgerinitiatieven budget UDAS laten vervallenGeen draagvlak op 2 juli 2019
Onderhoud molen stakenGeen draagvlak op 2 juli 2019
Afschaffen sport- en cultuur vouchers (extra)Geen draagvlak op 2 juli 2019
Regeling meedoen vervalt voor volwassen, blijft voor kinderen behouden.In discussie
Mantelzorgwaardering andere invulling gevenIn discussie
Afschaffen subsidie samenlevingsopbouwGeen draagvlak op 2 juli 2019
Verwijderen Bloembakken en hangingbaskets centrumGeen draagvlak op 2 juli 2019
Verlagen Beeldkwaliteit centrum (onkruidbestrijding)Geen draagvlak op 2 juli 2019
Afschaffen boomfeestdagGeen draagvlak op 2 juli 2019
Zelf inzamelen textielGeen draagvlak op 2 juli 2019
Besparen op stimuleren burgerparticipatie-/-initiatievenGeen draagvlak op 2 juli 2019
Projecten
Doorschuiven project Wolfsberg aanpassen wateroverlastGeen draagvlak op 2 juli 2019
Doorschuiven project Voorste Heusden / Patrijsweg riool vergroten en hemelwaterrioolGeen draagvlak op 2 juli 2019
Parkeren nabij sportcomplex / museum
Doorschuiven project Fietspad DijkstraatGeen draagvlak op 2 juli 2019
Doorschuiven project Herinrichting EvenemententerreinGeen draagvlak op 2 juli 2019
Doorschuiven project Omvormen bermen Hofstraat / Otten BackstraatGeen draagvlak op 2 juli 2019
Geen rotonde BuizerdwegGeen draagvlak op 2 juli 2019
Geen aanpassingen aan de BeekerloopGeen draagvlak op 2 juli 2019

Vragen?

Hebt u vragen dan kunt u mailen naar financien@asten.nl. De Begroting 2020 wordt medio oktober gepresenteerd. De behandeling in de raad vindt plaats op 5 november a.s. Via onze eigen media (Peelbelang, website, social media) houden wij u hierover op de hoogte.