Milieu

 • Bedrijven kunnen de omgeving en/of het milieu belasten.
 • Het 'besluit algemene regels milieubeheer', ook wel activiteitenbesluit, bepaalt of de start of wijziging van een bedrijf gemeld moet worden of dat een omgevingsvergunning nodig is.
 • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een website Activiteitenbesluit Internet Module. Op deze site leest u meer informatie over regels en maatregelen, kunt u controleren of een melding of vergunning nodig is en er is een meldingsformulier beschikbaar.

Omgevingsvergunning

 • Wanneer een melding niet voldoende is, kan een omgevingsvergunning nodig zijn.
 • Een groot aantal vergunningen voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu kunnen in één keer met de omgevingsvergunning worden aangevraagd bij Omgevingsloket Online, een website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bibob

 • De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen aan de Wet Bibob.
 • In dat geval wordt u gevraagd om een Bibob-vragenformulier in te vullen.
 • Hier leest u in welke gevallen het Bibob-vragenformulier onderdeel uitmaakt van uw aanvraag.
 • Let op: het Bibob-vragenformulier en eventuele bijlagen kunt u niet indienen via het Omgevingsloket.
 • Deze dient u in een gesloten envelop aan te leveren bij de gemeente, onder vermelding van ‘Bibob’. 
 • Meer informatie over de Bibob-toets en het Bibob-vragenformulier.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De inhoudelijke beoordeling van meldingen en/of aanvragen wordt verzorgd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De Omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De Omgevingsdienst voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en taken die daar verwant aan zijn.
U kunt dus correspondentie ontvangen van de ODZOB, die verstuurd wordt namens ons college van Burgemeester en Wethouders. Ook kan het zijn dat medewerkers van de ODZOB contact met u opnemen over uw melding en/of aanvraag.
 

Energielabel-C verplichting kantoren

 • Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden.
 • Dit is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit.
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft hierover aan alle eigenaren en gebruikers van kantoren een brief gestuurd.
 • Hebt u deze brief ontvangen en hebt u vragen over deze verplichting?