Projecten

Lopende projecten

 • Design Thinking in het landbouwgebied tegen de Groote Peel
  LNV heeft TwynstraGudde gevraagd in 3 gebieden in Nederland de relatie landbouw en natuur met betrekking tot de stikstofproblematiek te onderzoeken op basis van het principe design thinking. Eén van deze gebieden was het gebied tegen de Groote Peel in Heusden. De uitkomst is terug gekoppeld naar inwoners in het gebied waarmee gesprekken zijn gevoerd. Er is met bestuurders van de verschillende betrokken overheden gesproken over een vervolg. Besloten is dat design thinking een vervolg krijgt in het project Gebiedsgerichte aanpak Peelvenen.
 • Gebiedsgerichte aanpak Peelvenen
  Vanaf medio 2020 vindt er een verkenning plaats om te starten met een gebiedsgerichte aanpak van de Pelen op Astens en Deurnes grondgebied. In dit gebied liggen meerdere grote opgaven en de intentie is om deze integraal op te pakken. Aanleiding is de stikstofproblematiek. De opgaven hebben betrekking op natuur, landbouw, vasthouden van water, leefbaarheid, recreatie, economisch vestigingsklimaat en de energieopgave. 
 • Beekherstel en ecologische verbindingszone Astense Aa
  De Astense Aa is door Waterschap Aa en Maas in samenwerking met omliggende perceeleigenaren en de gemeenten Asten en Deurne grotendeels opnieuw ingericht. Bochten (meanders) in de beek zorgen ervoor dat water vast kan worden gehouden en minder snel wordt afgevoerd. Zo is er ook voldoende water voor de landbouwgebieden. De meanders bieden daarnaast ook leefgebied voor planten en dieren en een aantrekkelijke omgeving om te wandelen en te recreëren.
  De inrichting van fase 1 (Oostappen, Oostappensedijk, Haamakkers en Busserdijk) is afgerond. Fase 2 (gebied tussen de A67 en de Berken) is nu in voorbereiding.
 • Beekherstel Aa
  Sinds eind 2016 hebben Waterschap Aa en Maas, IVN, Rijkswaterstaat, ZLTO, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Asten en Someren de handen ineengeslagen voor ’t Aa-dal Zuid. Voor, en in samenwerking met, de streek wordt in het beekherstelproject aangepakt: klimaatadaptatie (maatregelen om zowel wateroverlast als verdroging tegen te gaan), beekontwikkeling, vismigratie, waterkwaliteit, droogte en recreatie en cultuurhistorie. Op dit moment wordt het voorkeurstracé uitgewerkt. De verwachting is dat het project in 2022 is afgerond.
 • VAB-pilot Heusden
  VAB betekent Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing. In de gemeente Asten staat veel agrarische bedrijfsbebouwing leeg omdat agrarische bedrijven met hun activiteiten stoppen. Deze leegstand zal de komende jaren nog verder toenemen. Er zijn ook agrarisch ondernemers en andere ondernemers die zich juist verder willen ontwikkelen, maar tegen belemmeringen in de omgeving en/of beleid en regelgeving aanlopen, bijvoorbeeld doordat woonfuncties en uitbreiding van de agrarische bedrijvigheid niet altijd samengaan. Om leegstand en mogelijke verloedering tegen te gaan, maar ook om ruimte te creëren voor degenen die zich verder willen ontwikkelen is een VAB-pilot Heusden gestart. 
  Het doel is dat er door samenwerken in deze pilot voor iedereen een nieuw toekomstperspectief ontstaat. Het project is in een afrondende fase. De verwachting is dat in juni 2021 een dialoog met de omgeving kan plaatsvinden over de maatregelen in de VAB-pilot. De gemeente staat open voor nieuwe gebiedsgerichte pilots.
 • Fietsroute Rondje Groote Peel
  Doel is om een fietsroute te realiseren waarin inwoners en recreanten op een veilige manier Nationaal Park De Groote Peel van nabij kunnen beleven door rondom de Groote Peel te fietsen over grondgebied van de gemeenten Peel en Maas (Meijel), Nederweert (Ospel) en Asten (Heusden). In 2019 is het eerste deel, een fietspad op het deeltraject Mussenbaan tussen Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel en de Kokmeeuwenweg in Heusden, officieel geopend. Om het Rondje Groote Peel compleet te maken volgen nog twee deeltrajecten in Heusden. Deze zijn nu in voorbereiding.

Afgeronde projecten

 • Oplossen knelpunt Antoniusstraat: Al enige jaren wordt er overlast ondervonden van agrarische bedrijvigheid in de Antoniusstraat. De Antoniusstraat is een bebouwingsconcentratie waar omschakeling naar wonen/werken wordt gestimuleerd. Er is een bestemmingsplan vastgesteld waarin dit wordt ondersteund.

Ideeën

 • Fietspad Ospelerweg: Realisatie van een fietspad langs de Ospelerweg ter verhoging van de veiligheid, aangedragen vanuit de politiek.

Op deze pagina