Centrumontwikkeling

Contact?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijke wethouder H. van Moorsel of programmamanager Centrumontwikkeling Geert Hoeben?

Stuur een e-mail naar programmamanager Geert Hoeben.

Waar gaat het om?

De (winkel)voorzieningen staan net als in andere dorpscentra in Nederland ook in Asten onder druk. Consumenten kopen vaker online en binnen de detailhandel groeit de online omzet sterker dan de winkelomzet. Steeds meer winkels hebben naast een fysieke winkel ook een online verkoop.

Mensen worden steeds mobieler en zoeken meer belevingswaarde bij het winkelen. Cultuurhistorie is aantrekkelijk voor bezoekers van dorpscentra. Er is een groeiende behoefte aan bruisende plaatsen waar mensen verblijven, naast hun huis en werk. Zzp’ers, klein ambachtelijk werk, kinderopvang, wonen boven winkels, cultuur en sport horen daarbij.

Wat willen we bereiken?

Levendige dorpscentra met ruimte voor ontmoeting in een gemoedelijke sfeer zijn belangrijk voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze kernen. Wij werken aan een centrum in Asten dat uitnodigend is voor inwoners en bezoekers. We sluiten aan bij onze kernkwaliteiten van natuur en voedselproductie. Beleven en genieten staan centraal.

Het centrum is de plek voor ontmoeten, eten en drinken en ook werken. De sfeer wordt bepaald door kleinschalige diensten en ambachtelijk werk. Een bruisend centrum is een belangrijke troef in het binden van jongeren en jonge gezinnen. We ontwikkelen in het centrum passende woningen en voorzieningen.

Afgeronde projecten

Voor het programma Centrumontwikkeling zijn momenteel geen projecten die al afgerond zijn.

Lopende projecten

  • Concentreren van detailhandel binnen het centrum, minder detailhandel buiten het centrum: in de bestemmingsplan zijn al regels opgenomen voor flexibele invulling van panden in het centrum en mogelijkheden om detailhandel buiten het centrum te weren. Concreet wordt nu bekeken over hoeveel panden er buiten het centrum een detailhandelsbestemming hebben en hoeveel daarvan in gebruik zijn. De mogelijkheden om de bestemmingen detailhandel buiten het centrum te wijzigen wordt meegenomen in dit onderzoek
  • Aanpak leegstand / (Her?)ontwikkeling leegstaande/leegkomende panden in centrum: er is niet veel sprake van leegstand, maar in het centrum blijft dit een aandachtspunt. Samen met Centrummanagement wordt bekeken hoe er in de toekomst omgegaan wordt, indien leegstand in het centrum aan de orde is.
  • Verbetering doorsteek Midas-Kompas: de verbinding tussen de beide winkelcentra is niet optimaal en ook moeilijk zichtbaar voor bijvoorbeeld toeristen. Een verbetering van deze doorsteek kan op meerdere manieren plaatsvinden. Bij de analyse worden ook het omliggend vastgoed betrokken.
  • Herinrichting burgemeester Ploegmakerspark: het park aan de rand van het centrum verdient een opknapbeurt, ook het gebruik moet goed onder de loep genomen worden.
  • Uitwerking parkeren in en rondom het centrum: op drukke momenten en bij evenementen komt het parkeren onder druk te staan. Ook zijn er een aantal plekken rondom het centrum, waar het parkeren overlast en onveilige situaties oplevert. Een nadere uitwerking moet duidelijkheid geven over mogelijke problemen bij zowel het parkeren in de blauwe zone (maximaal 2 uur) als het lang parkeren.

Ideeën

  • Transformatie klokkengieterij: aan de rand van het centrum is nog steeds een fors bedrijf actief. Verplaatsing van dit bedrijf is heel duur, onder meer vanwege de in gebruik zijnde ovens.
  • Toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen: de bereikbaarheid van Asten is grotendeels op auto’s gericht. De stedelijke gebieden zien we dat steeds meer oplossingen gezocht worden, waardoor de auto niet meer het vanzelfsprekende vervoermiddel is. Ook voor kleinere gemeenten, zoals Asten, moet bekeken worden of aansluiting bij deze initiatieven meerwaarde kan bieden.
  • Aansprekende evenementen: het organiseren van evenementen draagt bij aan het aantrekkelijk houden en druk bezocht houden van het centrum. In Asten worden er diverse evenementen georganiseerd (pompoendagen, Klokkendagen). Maar het blijven nadenken over evenementen is een constant project. Gezamenlijk met het Centrummanagement en de Ondernemersvereniging Asten worden de evenementen bekeken.
  • Maatregelen t.b.v. een behoud van een veilig & schoon centrum: alhoewel er op dit moment weinig problemen zijn, is dit een constant aandachtspunt. Belangrijk is om nu na te denken over een kader zowel voor de veiligheid als het tegengaan van zwerfafval.

Heeft u een idee?