Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

Afbeelding van landschap met windmolens en zonnepaneel.

Contact?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijke wethouder Th. Martens of programmamanager Klimaatbestendig en energieneutraal Asten Maaike van Jole?
Stuur dan een e-mail.

Waar gaat het om?

De energieopgave is een van de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen. De energieopgave zal het landschap veranderen en leiden tot nieuwe landschappen.

Het veranderende klimaat in Nederland zorgt voor meer extremen in het weer, zo hebben we meegemaakt in 2016. Klimaatbestendigheid gaat over de vraag in welke mate extreem weer, zoals zeer zware buien, extreme droogte en hitte en overstromingen vanuit beken de leefomgeving zal ontwrichten.

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar een gemeente die in staat is de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De maatregelen die we moeten nemen zien we nadrukkelijk als kansen voor toekomstbestendige economische ontwikkeling.

We onderschrijven de doelstellingen van duurzame ontwikkeling en het Brabants Energie Akkoord en stimuleren maatregelen die bijdragen aan versnelling daarvan.

Afgeronde projecten

 • Aanleg zonneveld met waterberging Bleekerweg: Het eerste zonneveld in de gemeente. Op deze plek is een aantal problemen tegelijk aangepakt: regelmatige wateroverlast in de kassen, tekort aan waterberging voor de kassen, beperking uitbreiding kassen richting woningbouw, opwekking duurzame energie.
 • Gemeentelijke gebouwen naar energielabel B: Het gemeentehuis en sporthal De Schop zijn van energielabel D naar B gegaan door het toepassen van LED-verlichting en door het vervangen van de verwarmingssystemen.
 • Bouw eerste 0-op-de-meter huurhuizen door BOW: De gemeente heeft woningbouwcorporatie Bergopwaarts gesponsord bij het bouwen van de eerste o-op-de-meter woningen in Asten.
 • Aanpassen ontwerp woonwijk Loverbosch II: Het ontwerp van de woonwijk Loverbosch II is nog eens kritisch tegen het licht gehouden om te bekijken wat er duurzamer kan. Gebleken is dat de mogelijkheden binnen de randvoorwaarden van dit project al goed benut worden. De leerpunten worden in alle volgende infrastructurele projecten verwerkt.
Icoon van een checkvinkje

Lopende projecten

 • MRE: Zonnepanelenproject ‘De groene zone’: Huiseigenaren kunnen met een lening van de gemeente zonnepanelen aanschaffen via ‘de groene zone’. Als je meedoet worden de panelen op je dak gelegd en het onderhoud voor 15 jaar geregeld. De lening betaal je in termijnen terug. Omdat je stroomrekening sterker daalt dan de kosten voor de aflossing, houd je al direct geld over. Website De Groene Zone
 • Peel: Onderzoek geothermie Peelrandbreuk: In Oost Brabant ligt een zone waarin de bodem mogelijk geschikt om warmte uit te winnen. Er wordt onderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de slagingskansen.
 • Beleidsplan Licht in de openbare ruimte: De verlichting van de openbare ruimte vraagt veel energie. We maken een nieuw beleidsplan om te bekijken hoe we de openbare ruimte op een slimmere manier veilig kunnen houden in het donker. 
 • Uitvoering werkplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI): De gemeente heeft het Manifest Duurzaam Inkopen ondertekend. In het werkplan MVI is opgenomen hoe we dat in de praktijk brengen.
 • MRE: Regionale Energie Strategie: Gezamenlijk plan van de 21 MRE-gemeenten waarin we aangeven hoe we energie gaan besparen en gaan opwekken in de regio om de klimaatdoelen uit het klimaatakkoord te halen: 49% reductie CO2 in 2030 t.o.v. 1990 en 95% reductie in 2050.
 • MRE: website energieloketzuidoostbrabant.nl: gezamenlijk informatieloket van de 21 MRE-gemeenten waarin we informatie geven aan burgers over de energietransitie, verduurzamen van je woning, subsidiemogelijkheden, etc. Website Energieloket Zuidoost Brabant
 • Peel: Regenwatervisie (GRP); Gezamenlijke visie van de Peelgemeenten over het voorkomen van watertekort en wateroverlast.
 • Aanleg warmtenet glastuinbouw Asten – Someren; de glastuinbouwsector in Asten en Someren heeft zich verenigd in een coöperatie om gezamenlijk te verduurzamen. Een van de instrumenten is de aanleg van een warmtenet tussen producenten van duurzame warmte en hun afnemers (de glastuinbouwbedrijven).
 • Herinrichting gebied evenemententerrein (Groene Long); Dit gebied heeft al grote waarde voor de natuur, de recreatie en de opvang van water. Maar het kan nog beter. Het IVN heeft het initiatief genomen om hiervoor een plan te maken samen met de omgeving en de gemeente.
 • Museum Klok en Peel 0-op-de-meter: Het museum wil in 2019 het gebouw nog verder verduurzamen naar 0-op-de-meter. De gemeente draagt hieraan financieel bij.
Icoon van gereedschap

Ideeën

Voor het programma Klimaatbestendig en energieneutraal Asten zijn momenteel geen projecten die zich in de idee-fase bevinden.

Icoon een gloeilamp

Zonneparken en windmolens

We krijgen regelmatig vragen over de mogelijkheden voor zonneparken en windmolens in Asten. Hoe staat de gemeente daar tegenover? Wat is het beleid van de gemeente? Zijn er al gebieden aangewezen waar het wel of niet mag? Enzovoort.

Wij hebben nog geen antwoord op deze vragen. De gemeente Asten heeft wel in beleid vastgelegd dat we in 2050 energie-neutraal willen zijn. We hebben ook vastgelegd dat we tot 2021 zoeken naar samenwerking in de regio voor de verschillende onderwerpen. Ook willen we gebruik maken van buitenkansjes die zich voordoen. Een voorbeeld van dat laatste is de realisatie van een waterberging met zonnepark aan de Bleekerweg.

Samen met de gemeenten in de Peel (Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond) en de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten rondom Eindhoven) zijn we in overleg over het vormgeven van de energietransitie. De besluiten hierover gaan we vastleggen in de Regionale Energie Strategie (RES). Het is de bedoeling om vóór de zomer 2019 met de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven te besluiten hoe we het proces doorlopen. Daarna gaan we in gesprek over de inhoud: hoeveel energie gaan we in 21 gemeenten opwekken, welke vormen van opwek kiezen we, waar kan het wel en niet, wat zijn de randvoorwaarden, etc.

Tot die tijd gaan we voorzichtig om met verzoeken die betrekking hebben op de aanleg van zonneparken (en windmolens). We willen bijvoorbeeld geen waardevolle landbouwgrond of gronden met bijzondere natuurwaarden opofferen als dat niet nodig is. Maar we willen ook niet stil staan en kansen onnodig voorbij laten gaan.
Hebt u een idee of een plan voor uw bedrijf waar duurzame energie een onderdeel van is? We gaan graag met u in gesprek om te bespreken of er toch kansen zijn. Samen zijn we wijzer en komen we verder.

Neem contact op met Maaike van Jole, programmamanager Klimaatbestendig en energieneutraal Asten of met Jori Meulendijks, programmamanager Transformatie buitengebied.

Wat kan ik zelf doen?

Heeft u een idee?