Omgevingswet

 Contact?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijke wethouder Th. Martens of projectleider Omgevingswet Liedewij Wiersma?

Stuur een e-mail naar de projectleider Liedewij Wiersma.

Wat houdt de wet in?

 • Er gelden in Nederland 26 wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving.
 • Dit zijn wetten die gaan over alles wat u hoort, ziet en ruikt in uw omgeving. Denkt u hierbij aan geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed, bouw- en grondzaken enzovoort.
 • Deze wetten zijn gemaakt om uw leefomgeving te beschermen.
 • Door de grote hoeveelheid regels is het omgevingsrecht te complex geworden.
 • De Rijksoverheid heeft daarom besloten om de 26 wetten samen te voegen in 1 nieuwe wet, de Omgevingswet, en wordt in 2021 van kracht.
 • Deze wet bevat alle wetten die nu gelden op het gebied van de fysieke leefomgeving, maar de regels zijn vereenvoudigd en gebundeld. Tegenstrijdige, verouderde en overbodige regels zijn eruit gefilterd. Hierdoor wordt de wetgeving inzichtelijker en gebruiksvriendelijker, is er meer samenhang en zijn snellere procedures en lokaal maatwerk mogelijk.
 • De Omgevingswet heeft (nog steeds) tot doel uw leefomgeving te beschermen, maar is ook nadrukkelijk gericht op het mogelijk maken van gebruik van de leefomgeving, zo lang dit maar verantwoord gebeurt. Motto van de wet is: ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit.

Wat betekent de wet voor inwoners en ondernemers?

 • De Omgevingswet gaat inwoners, ondernemers en de gemeente meer ruimte geven om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.
 • Het motto van de wet is “Ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit”.
 • De omgevingskwaliteit moet wel voldoende gewaarborgd blijven.
 • Er komt meer ruimte voor lokaal maatwerk, onder andere omdat de gemeente meer beleidsvrijheid krijgt vanuit het rijk en de provincie.
 • Dit maakt het eenvoudiger om een bij Asten passende beslissing te nemen. Er wordt minder vanuit de regels (“mag dit wel”) gedacht en meer vanuit het initiatief, het gebied en de gebruikers (“willen we dit hier graag”).
 • In praktische zin betekent de Omgevingswet dat er naar gestreefd wordt een omgevingsvergunning, die u bijvoorbeeld nodig heeft als u iets wilt bouwen, binnen 8 weken te verlenen.
 • De wet wordt eenvoudiger raadpleegbaar, omdat er minder regels zijn en de regels allemaal op 1 plek staan (Digitaal Stelsel Omgevingswet).
 • De wet biedt ruimte aan initiatieven, maar houdt hierbij nadrukkelijk oog voor omwonenden en belanghebbenden: participatie wordt nog belangrijker dan het nu is. Hierbij gaat het zowel om participatie in de vorm van 'afstemming met de buurt', als om participatie in de vorm van 'eigen plannen bedenken en samen mogelijk maken'.
 • Beide vormen van participatie passen goed in onze werkwijze, Vitale democratie Asten.

Wat betekent de wet voor de gemeente?

 • De Omgevingswet vraagt om 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit'.
 • Dit vraagt een andere manier van werken binnen de gemeente Asten.
 • Jarenlang heeft de nadruk op het toetsen van regels gelegen. Nu gaat het erom dat we samen met inwoners en ondernemers kijken naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen en hoe deze verantwoord kunnen worden gerealiseerd.
 • De grondhouding van de gemeente is hierbij klantgericht, flexibel en omgevingsbewust.
 • Wij gaan graag het gesprek aan. Met onze nieuwe instrumenten (de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan) geven we inzicht in wat waar wel of niet mag.
 • In de Omgevingsvisie staat het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. Hierin staan onder andere de hoofdopgaven uit de Toekomstagenda Asten 2030 die wij in 2017 samen met Asten hebben geformuleerd.
 • Het Omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen. In het Omgevingsplan staan de functies en kernwaarden van gebieden en welke regels van kracht zijn.
 • Het plan heeft een breder bereik dan de bestemmingsplannen: het gaat niet alleen om regels op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook om regels die zorgen voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van voldoende omgevingskwaliteit.
 • Als u een plan heeft of wilt weten wat er in uw omgeving wel of niet mogelijk is, dan zijn dit belangrijke documenten.

Projecten

De gemeente Asten bereidt zich met de onderstaande projecten voor op de nieuwe Omgevingswet.

 • Omgevingsvisie
  • De gemeente Asten wil voor 2021 een Omgevingsvisie opstellen die voldoet aan de Omgevingswet en die een heldere vertaling geeft van het gewenste gebieds- en opgavegericht werken.
  • De Toekomstagenda Asten 2030 is een belangrijke basis voor deze visie.
  • Hierin staan de hoofdlijnen van ons beleid rond de fysieke leefomgeving.
  • De visie wordt opgesteld in lijn met de werkwijze Vitale Democratie in Asten: we betrekken inwoners en ondernemers graag bij het opstellen van deze visie.
  • Dit project bevindt zich nog in de ideefase. De Omgevingswet verplicht ons weliswaar deze visie op te stellen, maar de raad kan nog beslissen over de vorm of over het tijdstip.
  • Er zijn uitgangspunten voor de Omgevingsvisie (pdf, 555 kB)  vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Voor de vaststelling zijn de uitgangspunten voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte.
 • Opschoning beleid fysieke leefomgeving
  • Het Omgevingsbeleid is onder de loep genomen door te kijken of al het beleid nog wel nodig is en waar we met minder regels toe kunnen.
  • Ook wordt gekeken waar beleid gekoppeld kan worden aan meerdere doelstellingen en hoe het beleid beter ondersteunt aan de opgaven die we met inwoners en ondernemers hebben vastgelegd in de Toekomstagenda Asten 2030.
  • Waar nodig pakken we dit op met belanghebbenden.
  • Dit project bevindt zich nog in de ideefase. De raad moet er nog over beslissen. Het streven is dit in de periode 2019 en 2020 uit te voeren. 
 • Omgevingsplan
  • De Omgevingswet verplicht ons een Omgevingsplan op te stellen.
  • We volgen de lijn van Vitale Democratie in Asten.
  • Er wordt voor een passende vorm van participatie gekozen.
  • De Rijksoverheid geeft ons tot uiterlijk 2029 de tijd voor het opstellen van een Omgevingsplan. Tot die tijd blijven onze huidige bestemmingsplannen gelden.
  • Dit project bevindt zich nog in de ideefase. Vermoedelijk starten wij dit traject in 2022.
 • Meer weten over het instrument Omgevingsplan? Bekijk dan de animatie van de Rijksoverheid.