Transformatie buitengebied

Contact?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijke wethouder J. Bankers of programmamanager Transformatie buitengebied Jori Meulendijks?

Stuur een e-mail naar programmamanager Jori Meulendijks.

Regelingen

Provincie

 • Aankoop piekbelasters stikstof van start
  Veebedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en willen stoppen, kunnen zich vanaf 18 januari 2021 melden bij de provincie Noord-Brabant. Provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. Brabant verwacht in drie jaar tijd 35 tot 45 veehouderijen te kunnen aankopen. Op dit moment (zomer 2021) vindt de beoordeling van de aanvragen plaats.
 •  
 • Gebiedsgerichte aanpak rondom Groote Peel
  In het gebied rondom de Peelvenen (waar de Groote Peel deel van uitmaakt) is vanaf medio 2020 met verschillende partijen gewerkt aan een verkenning voor de gebiedsgerichte aanpak. De betrokken gebiedspartners hebben een gedeeld beeld van de toekomst van het gebied gekregen. Partners vinden elkaar op het thema voldoende gezond water voor landbouw en natuur. Herstel van de sponswerking van de Peelvenen en de randen daaromheen verbindt partijen. De partners willen het beeld in het komende tijd verder uitwerken naar concrete doelen en initiatieven om de ambitie waar de maken. En tevens werken aan een gezamenlijke programmastructuur.
 •  
 • VABIMPULS geeft het verleden een toekomst
  Het aantal lege stallen en schuren in Brabant groeit snel. Dat komt doordat agrarisch ondernemers zijn gestopt, overwegen te stoppen of zich op andere bedrijfsactiviteiten willen gaan richten. Via VAB IMPULS kunnen agrariërs een beroep doen op ondersteuning/advies om keuzes te maken voor de toekomst. 

Streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven

In de periode mei-juni 2020 hebben alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven het streefbeeld van ons landelijk gebied vastgesteld. In de Asten is het streefbeeld in de raadsvergadering van 26 mei 2020 vastgesteld.

 • In het streefbeeld worden regionale ambities concreet gemaakt door richtinggevende uitspraken te doen over de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied en het is tevens een agenda voor afstemming en samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners.
 • Het streefbeeld is daarmee een gezamenlijk handelingsperspectief en koersdocument voor het landelijk gebied in de 21 gemeenten rondom Eindhoven.
 • Het zal ook mede als kader dienen voor de omgevingsvisies in de 21 gemeenten.
 • Het streefbeeld wordt jaarlijks geactualiseerd.
 • Bekijk ook: Streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven (pdf, 1.119 kB) 

De gemeente Asten maakt samen met 20 gemeenten deel uit van de Metropoolregio Eindhoven en werkt daarin samen op de regionale thema’s/opgaven mobiliteit, economie, energietransitie en transitie landelijk gebied. Het streefbeeld is een concretisering van de opgave transitie landelijk gebied.

Gemeente

 • Omgevingsvisie Asten
  In de omgevingsvisie is opgenomen waar de gemeente naar toe wil met het buitengebied.
 • Gemeentelijke sloopregeling in subsidieverordening sobb Asten
  De gemeente heeft de subsidieregeling voor de sloop van voormalige agrarische opstallen in het buitengebied vanaf 01-10-2020 opnieuw opengesteld. Inwoners met voormalige agrarische opstallen op hun perceel kunnen een sloopsubsidie aanvragen. In het besluit nadere regels en de gemeentelijke subsidieregeling kunt u lezen onder welke voorwaarden subsidie voor sloop mogelijk is.  
 • Ondersteuningsloket buitengebied Asten
  Agrarisch ondernemers die overwegen om te stoppen of om door te gaan en meer willen weten over de toekomstmogelijkheden op de bedrijfslocatie kunnen hiervoor een afspraak maken met medewerkers van de gemeente door het Ondersteuningsloket te mailen: olb@asten.nl 
 • Ruimtelijk afwegingskader De Peel 
  Er komen veel opgaven op het buitengebied af waarvoor een integrale afweging nodig is. De peelgemeenten en het waterschap hebben daarom een ruimtelijk afwegingskader opgesteld wat helpt bij de afweging waar wat past. Het is tevens een inspiratiedocument voor nieuwe opgaven en de wijze waarop opgaven kunnen worden gecombineerd. 
 • Ruimtelijke Agenda De Peel (pdf, 6.689 kB)  (visiedocument)

Waar gaat het om?

De agrarische sector is belangrijk voor Asten. We staan voor de opgave de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van inwoners. Op sommige plekken leidt de concentratie van intensieve landbouw door de uitstoot van fijn stof en geuroverlast tot zorgen omtrent gezondheid. Tegelijkertijd moeten boeren goed kunnen blijven ondernemen.

Bij de ontwikkeling van ons buitengebied denken we naast de landbouw ook aan andere economische sectoren, zoals recreatie en toerisme, zorg en energieproductie. De grote hoeveelheid vrijkomende agrarische gebouwen biedt kansen.

Wat willen we bereiken?

We streven ook in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied.

In Asten is ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector. Technologische ontwikkeling en innovatie zijn de dominante middelen binnen deze opgave. Onze kenmerkende landschappen en natuur willen we minimaal behouden en waar mogelijk versterken en meer vervlechten met onze kernen. We zetten in op ontwikkeling van meer aansprekende (natuur) parels.

Afgeronde projecten

 • Oplossen knelpunt Antoniusstraat: Al enige jaren wordt er overlast ondervonden van agrarische bedrijvigheid in de Antoniusstraat. De Antoniusstraat is een bebouwingsconcentratie waar omschakeling naar wonen/werken wordt gestimuleerd. Er is een bestemmingsplan vastgesteld waarin dit wordt ondersteund.

Lopende projecten

 • Design Thinking in het landbouwgebied tegen de Groote Peel
  LNV heeft TwynstraGudde gevraagd in 3 gebieden in Nederland de relatie landbouw en natuur met betrekking tot de stikstofproblematiek te onderzoeken op basis van het principe design thinking. Eén van deze gebieden was het gebied tegen de Groote Peel in Heusden. De uitkomst is terug gekoppeld naar inwoners in het gebied waarmee gesprekken zijn gevoerd. Er is met bestuurders van de verschillende betrokken overheden gesproken over een vervolg. Besloten is dat design thinking een vervolg krijgt in het project Gebiedsgerichte aanpak Peelvenen.
 • Gebiedsgerichte aanpak Peelvenen
  Vanaf medio 2020 vindt er een verkenning plaats om te starten met een gebiedsgerichte aanpak van de Pelen op Astens en Deurnes grondgebied. In dit gebied liggen meerdere grote opgaven en de intentie is om deze integraal op te pakken. Aanleiding is de stikstofproblematiek. De opgaven hebben betrekking op natuur, landbouw, vasthouden van water, leefbaarheid, recreatie, economisch vestigingsklimaat en de energieopgave. 
 • Beekherstel en ecologische verbindingszone Astense Aa
  De Astense Aa is door Waterschap Aa en Maas in samenwerking met omliggende perceeleigenaren en de gemeenten Asten en Deurne grotendeels opnieuw ingericht. Bochten (meanders) in de beek zorgen ervoor dat water vast kan worden gehouden en minder snel wordt afgevoerd. Zo is er ook voldoende water voor de landbouwgebieden. De meanders bieden daarnaast ook leefgebied voor planten en dieren en een aantrekkelijke omgeving om te wandelen en te recreëren.
  De inrichting van fase 1 (Oostappen, Oostappensedijk, Haamakkers en Busserdijk) is afgerond. Fase 2 (gebied tussen de A67 en de Berken) is nu in voorbereiding.
 • Beekherstel Aa
  Sinds eind 2016 hebben Waterschap Aa en Maas, IVN, Rijkswaterstaat, ZLTO, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Asten en Someren de handen ineengeslagen voor ’t Aa-dal Zuid. Voor, en in samenwerking met, de streek wordt in het beekherstelproject aangepakt: klimaatadaptatie (maatregelen om zowel wateroverlast als verdroging tegen te gaan), beekontwikkeling, vismigratie, waterkwaliteit, droogte en recreatie en cultuurhistorie. Op dit moment wordt het voorkeurstracé uitgewerkt. De verwachting is dat het project in 2022 is afgerond.
 • VAB-pilot Heusden
  VAB betekent Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing. In de gemeente Asten staat veel agrarische bedrijfsbebouwing leeg omdat agrarische bedrijven met hun activiteiten stoppen. Deze leegstand zal de komende jaren nog verder toenemen. Er zijn ook agrarisch ondernemers en andere ondernemers die zich juist verder willen ontwikkelen, maar tegen belemmeringen in de omgeving en/of beleid en regelgeving aanlopen, bijvoorbeeld doordat woonfuncties en uitbreiding van de agrarische bedrijvigheid niet altijd samengaan. Om leegstand en mogelijke verloedering tegen te gaan, maar ook om ruimte te creëren voor degenen die zich verder willen ontwikkelen is een VAB-pilot Heusden gestart. 
  Het doel is dat er door samenwerken in deze pilot voor iedereen een nieuw toekomstperspectief ontstaat. Het project is in een afrondende fase. De verwachting is dat in juni 2021 een dialoog met de omgeving kan plaatsvinden over de maatregelen in de VAB-pilot. De gemeente staat open voor nieuwe gebiedsgerichte pilots.
 • Fietsroute Rondje Groote Peel
  Doel is om een fietsroute te realiseren waarin inwoners en recreanten op een veilige manier Nationaal Park De Groote Peel van nabij kunnen beleven door rondom de Groote Peel te fietsen over grondgebied van de gemeenten Peel en Maas (Meijel), Nederweert (Ospel) en Asten (Heusden). In 2019 is het eerste deel, een fietspad op het deeltraject Mussenbaan tussen Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel en de Kokmeeuwenweg in Heusden, officieel geopend. Om het Rondje Groote Peel compleet te maken volgen nog twee deeltrajecten in Heusden. Deze zijn nu in voorbereiding. 
 • Routekaart van Rondje Groote Peel

Ideeën

 • Fietspad Ospelerweg: Realisatie van een fietspad langs de Ospelerweg ter verhoging van de veiligheid, aangedragen vanuit de politiek.

Zonneparken en windmolens

We krijgen regelmatig vragen over de mogelijkheden voor zonneparken en windmolens in Asten. Hoe staat de gemeente daar tegenover? Wat is het beleid van de gemeente? Zijn er al gebieden aangewezen waar het wel of niet mag? Enzovoort.

Wij hebben nog geen antwoord op deze vragen. De gemeente Asten heeft wel in beleid vastgelegd dat we in 2050 energie-neutraal willen zijn. We hebben ook vastgelegd dat we tot 2021 zoeken naar samenwerking in de regio voor de verschillende onderwerpen. Ook willen we gebruik maken van buitenkansjes die zich voordoen. Een voorbeeld van dat laatste is de realisatie van een waterberging met zonnepark aan de Bleekerweg.

Samen met de gemeenten in de Peel (Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond) en de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten rondom Eindhoven) zijn we in overleg over het vormgeven van de energietransitie. De besluiten hierover gaan we vastleggen in de Regionale Energie Strategie (RES). Het is de bedoeling om vóór de zomer 2019 met de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven te besluiten hoe we het proces doorlopen. Daarna gaan we in gesprek over de inhoud: hoeveel energie gaan we in 21 gemeenten opwekken, welke vormen van opwek kiezen we, waar kan het wel en niet, wat zijn de randvoorwaarden, etc.

Tot die tijd gaan we voorzichtig om met verzoeken die betrekking hebben op de aanleg van zonneparken (en windmolens). We willen bijvoorbeeld geen waardevolle landbouwgrond of gronden met bijzondere natuurwaarden opofferen als dat niet nodig is. Maar we willen ook niet stil staan en kansen onnodig voorbij laten gaan.
Hebt u een idee of een plan voor uw bedrijf waar duurzame energie een onderdeel van is? We gaan graag met u in gesprek om te bespreken of er toch kansen zijn. Samen zijn we wijzer en komen we verder.

Neem contact op met Maaike van Jole, programmamanager Klimaatbestendig en energieneutraal Asten of met Jori Meulendijks, programmamanager Transformatie buitengebied.

Heeft u een idee?