Transformatie buitengebied

Icoon met boerderij en stallen

Contact?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijke wethouder Th. Martens of programmamanager Transformatie buitengebied Jori Meulendijks?
Stuur dan een e-mail.

Regelingen

Waar gaat het om?

De agrarische sector is belangrijk voor Asten. We staan voor de opgave de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van inwoners. Op sommige plekken leidt de concentratie van intensieve landbouw door de uitstoot van fijn stof en geuroverlast tot zorgen omtrent gezondheid. Tegelijkertijd moeten boeren goed kunnen blijven ondernemen.

Bij de ontwikkeling van ons buitengebied denken we naast de landbouw ook aan andere economische sectoren, zoals recreatie en toerisme, zorg en energieproductie. De grote hoeveelheid vrijkomende agrarische gebouwen biedt kansen.

Wat willen we bereiken?

We streven ook in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied.

In Asten is ruimte voor een duurzame en verantwoorde agrarische sector. Technologische ontwikkeling en innovatie zijn de dominante middelen binnen deze opgave. Onze kenmerkende landschappen en natuur willen we minimaal behouden en waar mogelijk versterken en meer vervlechten met onze kernen. We zetten in op ontwikkeling van meer aansprekende (natuur) parels.

Op donderdag 21 maart is een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de ZLTO Asten: Kijk in de spiegel van de toekomst van jouw bedrijf.
Uitzending Asten Nu: Wethouder Theo Martens en Frank Rooijakkers, voorzitter ZLTO Asten, vertellen waar de bijeenkomst op 21 maart over gaat.

Afgeronde projecten

 • EAT THIS-bijeenkomst: In 2018 is de eerste EAT THIS-bijeenkomst georganiseerd. Dit was een inspiratiebijeenkomst met nieuwe toekomstperspectieven voor de agrarisch ondernemer in de Peel. Aansluitend kon de ondernemer een kijkje nemen bij meelwormenkweker Van Grinsven in Venhorst, weidevarkenbedrijf Den Elshorst en Kipster in Oirlo.
 • Burgerinitiatief aanleg Bijenbos: De bijenhoudersvereniging heeft met vrijwilligers en leerlingen van het Varendonckcollege aan de Nachtegaalweg een bijenbos aangelegd.
 • Bijenhotel: Een aantal leerlingen van het Varendonck College en Bijenhouders Vereniging St. Ambrosius hebben op 8 april 2019 een bijenhotel gezet op de hoek Floralaan - Marsstraat. Bij het groen van het veld -waarin veel voedselrijke plantjes staan- hebben de leerlingen van het Varendonck extra planten gezet waar bijen o.a. nectar en stuifmeel kunnen vinden.
Icoon van een checkvinkje

Lopende projecten

 • Beekherstel en ecologische verbindingszone Astense Aa: De Astense Aa is door Waterschap Aa en Maas in samenwerking met omliggende perceelseigenaren en de gemeenten Asten en Deurne grotendeels opnieuw ingericht. Bochten (meanders) in de beek zorgen ervoor dat water vast kan worden gehouden en minder snel wordt afgevoerd. Zo is er ook voldoende water voor de landbouwgebieden. De meanders bieden daarnaast ook leefgebied voor planten en dieren en een aantrekkelijke omgeving om te wandelen en te recreëren. De Astense Aa is een beekdal dat begint ten zuidoosten van Neerkant en uitkomt in de Aa ter hoogte van de grens Asten/Helmond en is 8,5 kilometer lang. De inrichting van fase 1 (Oostappen, Oostappensedijk, Haamakkers en Busserdijk) is afgerond. Fase 2 (gebied tussen de A67 en de Berken) is nu in voorbereiding.
 • Beekherstel Aa: Sinds eind 2016 hebben Waterschap Aa en Maas, IVN, Rijkswaterstaat, ZLTO, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Asten en Someren de handen ineengeslagen voor ’t Aa-dal Zuid. Voor, en in samenwerking met, de streek wordt in het beekherstelproject aangepakt: klimaatadaptatie (maatregelen om zowel wateroverlast als verdroging tegen te gaan), beekontwikkeling, vismigratie, waterkwaliteit, droogte en recreatie en cultuurhistorie.
 • VAB-pilot Heusden: VAB betekent Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing. In de gemeente Asten staat veel agrarische bedrijfsbebouwing leeg omdat agrarische bedrijven met hun activiteiten stoppen. Deze leegstand zal de komende jaren nog verder toenemen. Er zijn ook agrarisch ondernemers en andere ondernemers die zich juist verder willen ontwikkelen, maar tegen belemmeringen in de omgeving en/of beleid en regelgeving aanlopen, bijvoorbeeld doordat woonfuncties en uitbreiding van de agrarische bedrijvigheid niet altijd samengaan. Om leegstand en mogelijke verloedering tegen te gaan, maar ook om ruimte te creëren voor degenen die zich verder willen ontwikkelen is een VAB-pilot Heusden gestart. Hieraan nemen 8 eigenaren, Pouderoyen Compagnons, Ruimte-voor-ruimte Ontwikkelingsmaatschappij, provincie Noord-Brabant en gemeente Asten deel. Het doel is dat er door samenwerken in deze pilot voor iedereen een nieuw toekomstperspectief ontstaat.
 • VABIMPULS: De provincie biedt VABIMPULS aan. Als eigenaar van lege agrarische stallen/schuren of als agrarisch ondernemer wordt een onafhankelijk deskundige en specialist aangeboden om samen met de agrarisch ondernemer een nieuwe toekomstmogelijkheid te onderzoeken.
 • Ondersteuningsloket Buitengebied voor agrariërs: De agrarische sector is steeds aan het veranderen. Voor agrarisch ondernemers kan het gevolg hiervan zijn dat men al gestopt is, overweegt om te stoppen met de veehouderij of dat men zich op een andere (agrarische) bedrijfsactiviteit gaat richten. De gemeente heeft daarom samen met ZLTO en Rabobank een ondersteuningsloket buitengebied ingericht voor agrarisch ondernemers. Agrarisch ondernemers kunnen hier terecht voor vragen over regels van de overheid, de toekomstmogelijkheden van hun locatie op basis van het bestemmingsplan en vergunningen, maar ook als er behoefte is aan een gesprek met een bedrijfscoach of als er vragen zijn over het beleid of regelingen van de provincie.
 • Oplossen knelpunt Antoniusstraat: Al enige jaren wordt er overlast ondervonden van agrarische bedrijvigheid in de Antoniusstraat. De Antoniusstraat is een bebouwingsconcentratie waar omschakeling naar wonen/werken wordt gestimuleerd. Op dit moment is er een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding waarin dit wordt ondersteund.

 • Fietsroute Rondje Groote Peel: Doel is om een fietsroute te realiseren waarin inwoners en recreanten op een veilige manier Nationaal Park De Groote Peel van nabij kunnen beleven door rondom de Groote Peel te fietsen over grondgebied van de gemeenten Peel en Maas (Meijel), Nederweert (Ospel) en Asten (Heusden). Op 22 februari 2019 is het eerste deel, een fietspad op het deeltraject Mussenbaan tussen Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel en de Kokmeeuwenweg in Heusden, officieel geopend. Om het Rondje Groote Peel compleet te maken volgen nog twee deeltrajecten in Heusden. Deze zijn nu in voorbereiding.
Icoon van gereedschap

Ideeën

 • Gebiedsvisie agrarisch gebied rondom Groote Peel: Het opstellen van een visie voor het agrarisch gebied rondom de Groote Peel samen met de eigenaren in het gebied dat nieuw toekomstperspectief voor de agrarisch ondernemers en andere eigenaren moet bieden, maar ook kansen voor de natuur.
 • Fietspad Ospelerweg: Realisatie van een fietspad langs de Ospelerweg ter verhoging van de veiligheid, aangedragen vanuit de politiek.
Icoon van een gloeilamp

Kaartmateriaal

 • [Link naar pdf] Emissiekaarten
 • ...
 • ...

Heeft u een idee?