Vitale kernen

Contact?

Wilt u iets laten weten aan de verantwoordelijke wethouder mr. J. Spoor of programmamanager Vitale kernen Peter van den Oetelaar?

Stuur een e-mail naar programmamanager Peter van den Oetelaar.

Waar gaat het om?

Anno 2017 behoren onze inwoners tot de gelukkigste van de regio en het land. Hun geluksbeleving is vooral gebaseerd op gezondheid, deelname aan economisch en maatschappelijk verkeer, woonomgeving en omgevingskwaliteit.

Behoud van deze vitaliteit is niet vanzelfsprekend. Het wegtrekken van jongeren, het kleiner worden van huishoudens, de vergrijzing en technologische ontwikkelingen vragen om een alerte reactie van gemeenschappen en gemeente.

Passende en betaalbare woonvormen, adequate voorzieningen, saamhorigheid en een evenwichtige bevolkingssamenstelling zorgen voor vitaliteit.

Wat willen we bereiken?

Om een aantrekkelijke woongemeente te zijn, voeren we een actief woonbeleid. Ons beleid is flexibel en gericht op de lokale woonbehoeften. Gelet op de vergrijzing werken we gericht aan combinaties met zorg, zodat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Wij versterken verder ook onze aantrekkingskracht voor mensen die graag rustig landelijk willen wonen, dichtbij stedelijke voorzieningen en werk.

Afgeronde projecten

 • Kwiek beweegroute: een burgerinitiatief in Ommel gericht op het stimuleren van bewegen, samen zijn en het levendig maken van de wijk. De Kwiek beweegroute is een rondje door Ommel met allerlei oefeningen om het lichaam gezond en soepel te houden. 

Lopende projecten

 • Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs Asten: met 7 basisscholen in de kern Asten die veelal gevestigd zijn in relatief oude gebouwen, is de huisvesting van het primair onderwijs niet meer toekomstbestendig. Het strategisch huisvestingsplan primair onderwijs Asten is erop gericht om de huisvesting van het primair onderwijs in Asten weer toekomstbestendig te maken.
 • Nieuw (vernieuwd) gemeenschapshuis Asten: Stichting de Klepel en Stichting de Beiaard hebben het initiatief genomen om te komen tot één gemeenschapshuis in Asten. Het doel is de realisatie van een nieuw/vernieuwd en toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Asten.
 • Lopende en in voorbereiding zijnde woningbouwprojecten (zie woningbouwmonitor): Het woningbouwprogramma is gericht op de lokale woonbehoefte, waarbij voldoende diversiteit – in het bijzonder voor starters en senioren – het uitgangspunt is. Er zijn verschillende woningbouwprojecten voor de verschillende doelgroepen in uitvoering en in voorbereiding.  
 • Lopende en in voorbereiding zijnde infrastructurele projecten (zie paragraaf 3.3 van de begroting 2019): Om de gemeente Asten goed bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden werken we continu aan de verbetering van de infrastructuur. De basis voor de uit te voeren projecten is het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016 (GVVP). Het GVVP zet onder andere in op een goede bereikbaarheid van de kernen per fiets, auto en openbaar vervoer en het veilig inrichten van onze wegen.
 • Zorghuis Heusden: een burgerinitiatief dat ernaar streeft om een zorghuis te realiseren op de plek waar in het verleden gemeenschapshuis Unitas stond. Het doel is dat de inwoners van Heusden die intensieve zorg nodig hebben in Heusden kunnen blijven wonen.  
 • CPO project Heusden-Oost fase 2: Een aantal inwoners van de gemeente Asten wil graag gezamenlijk, in de vorm van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), een aantal woningen gaan bouwen in het toekomstige plan Heusden-Oost fase 2.
 • +1.000 inwoners Ommel: De Dorpsraad Ommel is bang dat de leefbaarheid van het dorp Ommel in het geding komt als het aantal inwoners de komende jaren niet substantieel toeneemt. Daarom is zij gestart met een initiatief om te komen tot 1.000 extra inwoners in Ommel.  
 • Herstructurering processiepark Ommel; een burgerinitiatief met als doel om het processiepark Mariaoord in Ommel een grondige opknapbeurt te geven en klaar te maken voor de toekomst.
 • Renovatie mountainbike route Dennendijkse Bossen: De mountainbike route in de Dennendijkse Bossen is verouderd en dient gerenoveerd te worden. Een groep burgers heeft het initiatief genomen om deze route te renoveren.
 • Bikepark Schietbaanse Bossen: TWC Asten heeft het initiatief genomen om een bikepark te realiseren in de Schietbaanse bossen in Asten. Het bikepark is een technisch parcours voor mountainbikers en deze sluit aan op de reeds bestaande mountainbikeroutes in Asten.
 • Buurtfeesten: In verschillende buurten in de gemeente Asten worden buurtfeesten georganiseerd. Dit versterkt de sociale cohesie in deze buurten.
 • Zorg voor later: Het doel van ‘Zorg voor later’ is het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen met inzet van het eigen netwerk en hen voorbereiden op datgene wat hen bij het ouder worden te wachten staat. Voor een groot deel wordt de uitvoering gedaan door vrijwilligers, die in gesprek gaan met ouderen en ouderen met elkaar in gesprek laten gaan. Begrippen als informeren, signaleren en activeren staan hierbij centraal. 

   

 • Ons Thuys: Een initiatief van Vastgoedregisseur dat ernaar streeft om een woon-zorgcomplex te realiseren op de locatie van het gemeenschapshuis De Beiaard in Asten. Het idee is dat zorgbehoevenden hier samen met hun (gezonde) partner kunnen gaan wonen en begeleiding krijgen. Het zal veelal gaan om cliënten met een Wlz indicatie. 

   

 • Burgerschuldhulp: Een burgerinitiatief die met hulp van de gemeenten Someren en Asten leningen verstrekt aan mensen met kleine schulden en hen weer op weg helpt naar een schuldenvrij leven met de daarbij behorende ondersteuning. 

   

 • Lokaal sportakkoord: Er is in 2018 een Nationaal sportakkoord afgesloten om het bewegen van mensen te bevorderen. Gemeenten krijgen middelen om ook lokaal een sportakkoord af te sluiten met de lokale partners uit de sport, maatschappelijke organisaties, scholen enz. Binnen de gemeente Asten zijn we doende om het lokaal sportakkoord gestalte te geven.
 • Oprichten Participatieraad Asten: De participatieraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W en de gemeenteraad over diverse onderwerpen binnen het sociaal domein. Deze adviesraad is in oprichting.

   

 • Speak & eat: Het doel van een ‘speak & eat’ sessie is om inwoners (jong en oud) en bestuurders/beleidsmedewerkers op een informele manier samen te brengen en ze in gesprek te laten gaan over relevante onderwerpen binnen het sociaal domein. 

   

Ideeën

Voor het programma Vitale kernen zijn momenteel geen projecten die zich in de idee-fase bevinden.

Heeft u een idee?