Afkoppelen hemelwater en groene daken

Door verandering van het klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Lange periodes van droogte en/of hitte, gevolgd door hevige regenbuien. De gemeente Asten wil de gemeente klimaatbestendig maken. De gemeente Asten kan dit niet alleen, want zo’n 50 tot 70% van het oppervlak in bebouwd gebied is namelijk privaat terrein. Alleen samen kunnen we Asten beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete perioden.

Bent u eigenaar van een pand in Asten en wilt u bijdragen aan een duurzame omgeving? Dan kunt u wellicht een subsidie van de gemeente en/of het waterschap krijgen.

Waarom hemelwater afkoppelen?

 • Vermindert de kans van water op straat en wateroverlast in uw huis en in uw wijk.
 • Bespaart energie doordat het hemelwater niet meer verpompt en gezuiverd hoeft te worden.
 • Bestrijdt verdroging door het infiltreren van hemelwater.
 • Heeft een positieve invloed op de flora en fauna in de beken, door het verminderen van overstorten van het vuile gemengde water uit de riolering op de beken.
 • Vermindert de kans dat beken buiten hun oevers treden.

Hoe werkt het?

 • De afvoer van het hemelwater naar de openbare riolering wordt verwijderd door bijvoorbeeld het doorzagen van de regenpijpen.
 • Het hemelwater wordt ter plaatse opgevangen in een verlaging of greppel in de tuin of in ondergrondse infiltratiekratten of grindkoffers.
 • Het hemelwater zakt weg in de bodem.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Asten.
 • Er wordt ten minste 15 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering.
 • Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging.
 • De waterberging kan ten minste 30 liter hemelwater per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen.
 • Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd.
 • Indien sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
 • Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst.
 • De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen.
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van hemelwater bij hevige buien als de voorziening vol is, indien mogelijk is de overloopvoorziening bovengronds.
 • De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk).
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2mm neerslag per etmaal.

Wat zijn groene daken?

 • Een groen dak is een dak met planten (vegetatie) erop.
 • De vegetatie bestaat meestal uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en/of grassen.
 • Vaak wordt een groen dak aangelegd met geprepareerde zoden of kant en klare systemen.
 • Een groen dak bestaat uit meerdere lagen (waterdichte laag, wortelwerende laag, drainagelaag, substraat en vegetatielaag).

Wat zijn de voordelen?

 • Er stroomt minder hemelwater naar het riool. Hierdoor vermindert de kans van water op straat en wateroverlast in uw huis en in uw wijk.
 • Groene daken werken verkoelend in de zomer en als een deken in de winter. Deze isolatie bespaart energie en zorgt voor minder CO2-uitstoot.
 • Ze verbeteren de luchtkwaliteit doordat planten fijnstof opnemen en CO2 omzetten naar zuurstof.
 • De leefomgeving wordt groener en de opwarming van de omgeving wordt minder.
 • Zonnepanelen werken beter, omdat groene daken zorgen dat de panelen niet te heet worden.
 • De duurzaamheid van gebouwen stijgt, doordat de onderliggende dakbedekking langer mee gaat, want groene daken beschermen het dak tegen UV straling.

Let op: Niet ieder dak is op voorhand geschikt om er een groen dak op aan te leggen. Een groen dak weegt meer dan een gewoon dak, en de dakconstructie moet op dit extra gewicht berekend zijn. Voor aanleg van een groen dak is het raadzaam om een draagkrachtbeoordeling van het bestaande dak uit te laten voeren door een bouwkundig adviseur.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het aan te leggen groene dak ligt binnen de gemeente Asten.
 • Er wordt ten minste 15 m2 aaneengesloten dakoppervlak voorzien van een groen dak.
 • Het groene dak kan ten minste 25 liter hemelwater per m2 vast houden.

Voor wie is het bedoeld?

 • Het pand ligt in de gemeente Asten.
 • Het pand is ten minste 5 jaar geleden gebouwd.
 • Het pand / dak loost het hemelwater zonder vertraagde afvoer op een legale wijze direct of indirect op de openbare riolering.
 • De openbare riolering voert het hemelwater af naar de rioolwaterzuivering.

Uitzonderingen

De volgende panden/daken voeren het hemelwater niet af naar de rioolwaterzuivering en komen dus niet in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage:

 • Panden die zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel (Loverbosch, Schutter, Vlinderveld, Heusden-Oost, etc.).
 • Panden die zijn aangesloten op de drukriolering (buitengebied).
 • Daken die reeds zijn afgekoppeld (zoals bij projecten in de Mgr. Den Dubbeldenstraat, Burg. Wijnenstraat, Hoogstraat, Heerbaan, etc.).

Aanvragen van de subsidie

 • Alleen eigenaren van een pand (of iemand die door een eigenaar is gemachtigd) kunnen een aanvraag doen voor een subsidie.
 • Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage doet u door het aanvraagformulier in te vullen.
 • De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld door de gemeente Asten.
 • Van de gemeente ontvangt u bericht over het wel of niet toekennen van een stimuleringsbijdrage.
 • De werkzaamheden voert u binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie uit.
 • Binnen 6 weken na uitvoering van de werkzaamheden dient u een verzoek in tot uitkering van de subsidie, waarbij u tevens bewijsstukken (foto’s) levert van de uitvoering.
 • De gemeente neemt op basis van de aangeleverde informatie en eventueel na controle een besluit over het uitkeren van de stimuleringsbijdrage.

Beschikbare subsidie

 • Er is een maximaal budget (subsidieplafond) beschikbaar per stimuleringsregeling per kalenderjaar.
 • Het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater is in 2022 vastgesteld op € 25.000,-.
 • Het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling aanleg groene daken is in 2022 vastgesteld op € 25.000,-.
 • In de eerste negen maanden van het jaar wordt 60% (€15.000,-) van het subsidieplafond specifiek gereserveerd voor aanvragen van eigenaren die geen rechtspersoon (o.a. bedrijven, stichtingen, etc.) zijn met uitzondering van VvE’s.
 • Wanneer het maximale beschikbare budget is toebedeeld, worden aanvragen voor het lopende kalenderjaar geweigerd.
 • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.400,- per aanvraag.
 • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 25,- per m2 aangelegd groen dak, met een maximum van € 5.000,- per aanvraag.
 • Het is niet mogelijk om van beide stimuleringsregelingen gebruik te maken voor hetzelfde dak.

Subsidie waterschap Aa en Maas

 • Waterschap Aa en Maas vernieuwt hun subsidieregeling. Vanaf 1 februari 2022 kunt u de vernieuwde subsidie voor klimaatbestendige maatregelen weer aanvragen.
 • De regelingen van de gemeente Asten en waterschap Aa en Maas zijn stapelbaar. U kunt dus zowel van de gemeente als van het waterschap subsidie krijgen!
 • Meer informatie vindt u op de website van waterschap Aa en Maas.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Paul Smeets van de gemeente Asten.