Voorwaarden afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken

Voorwaarden afkoppelen regenwater

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Asten.
 • Het pand is ten minste 5 jaar geleden gebouwd.
 • Het pand / dak loost het regenwater zonder vertraagde afvoer op een legale wijze direct of indirect in de openbare riolering.
 • De openbare riolering voert het regenwater af naar de rioolwaterzuivering.
 • Er wordt tenminste 15 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering.
 • Regenwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging.
 • De waterberging kan ten minste 30 liter hemelwater per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen.
 • Het opgevangen regenwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd.
 • Indien sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).
 • Bij een ondergrondse afvoer van regenwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst.
 • De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen.
 • De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van regenwater bij hevige buien als de voorziening vol is, indien mogelijk is de overloopvoorziening bovengronds.
 • De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk).
 • De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2mm neerslag per etmaal.

Voorwaarden groen dak

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Het aan te leggen groene dak ligt binnen de gemeente Asten.
 • Het pand is ten minste 5 jaar geleden gebouwd.
 • Het pand / dak loost het hemelwater zonder vertraagde afvoer op een legale wijze direct of indirect op de openbare riolering.
 • De openbare riolering voert het hemelwater af naar de rioolwaterzuivering.
 • Er wordt ten minste 15 m2 aaneengesloten dakoppervlak voorzien van een groen dak.
 • Het groene dak kan ten minste 25 liter hemelwater per m2 vast houden.

Let op: Niet ieder dak is op voorhand geschikt om er een groen dak op aan te leggen. Een groen dak weegt meer dan een gewoon dak, en de dakconstructie moet op dit extra gewicht berekend zijn. Voor aanleg van een groen dak is het raadzaam om een draagkrachtbeoordeling van het bestaande dak uit te laten voeren door een bouwkundig adviseur.

Uitzonderingen

De volgende panden/daken voeren het hemelwater niet af naar de rioolwaterzuivering en komen daarom niet in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage:

 • Panden die zijn aangesloten op een gescheiden rioolstelsel (Loverbosch, Schutter, Vlinderveld, Heusden-Oost, etc.).
 • Panden die zijn aangesloten op de drukriolering (buitengebied).
 • Daken die al zijn afgekoppeld (zoals bij projecten in de Mgr. Den Dubbeldenstraat, Burg. Wijnenstraat, Hoogstraat, Heerbaan, etc.).

Beschikbare subsidie

 • Er is een maximaal budget (subsidieplafond) beschikbaar per stimuleringsregeling per kalenderjaar.
 • Het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater is in 2023 vastgesteld op € 25.000,-.
 • Het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling aanleg groene daken is in 2023 vastgesteld op € 25.000,-.
 • In de eerste negen maanden van het jaar wordt 60% (€15.000,-) van het subsidieplafond specifiek gereserveerd voor aanvragen van eigenaren die geen rechtspersoon (o.a. bedrijven, stichtingen, etc.) zijn met uitzondering van VvE’s.
 • Wanneer het maximale beschikbare budget is toebedeeld, worden aanvragen voor het lopende kalenderjaar geweigerd.
 • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.400,- per aanvraag.
 • De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt € 25,- per m2 aangelegd groen dak, met een maximum van € 5.000,- per aanvraag.
 • Het is niet mogelijk om van beide stimuleringsregelingen gebruik te maken voor hetzelfde dak.