Bedrijfsafvalinzameling en milieu

Als ondernemer zorgt u zelf voor het afvoeren van uw afval. Daarnaast kan uw bedrijf de omgeving en/of het milieu belasten. Hiervoor is in sommige gevallen en omgevingsvergunning nodig. 

Afvalinzameling

Voor de afvalinzameling van uw onderneming, kunt u een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf. Woningen met een bedrijf aan huis mogen de kliko’s van het woonhuis gebruiken en afval naar de milieustraat brengen.

Milieubeheer

Het 'besluit algemene regels milieubeheer', ook wel activiteitenbesluit, bepaalt of de start of wijziging van een bedrijf gemeld moet worden of dat een omgevingsvergunning nodig is.
Op de website Activiteitenbesluit Internet Module geeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu meer informatie over regels en maatregelen. U kunt ook controleren of een melding of vergunning nodig is en er is een meldingsformulier beschikbaar.

Omgevingsvergunning

Wanneer een melding niet voldoende is, kan een omgevingsvergunning nodig zijn.
Een groot aantal vergunningen voor bouwen, ruimtelijke ordening en milieu kunnen in één keer met de omgevingsvergunning worden aangevraagd bij Omgevingsloket Online, een website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wet Bibob

De gemeente kan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen aan de Wet Bibob. In dat geval wordt u gevraagd om een Bibob-vragenformulier in te vullen.
Let op: het Bibob-vragenformulier en eventuele bijlagen kunt u niet indienen via het Omgevingsloket. Deze dient u in een gesloten envelop af te geven bij de gemeente, onder vermelding van ‘Bibob’. 

Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) verzorgt de inhoudelijke beoordeling van meldingen en/of aanvragen. Dit is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De Omgevingsdienst voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en taken die daar verwant aan zijn.
U kunt dus correspondentie ontvangen van de ODZOB, die verstuurd wordt namens ons college van Burgemeester en Wethouders. Ook kan het zijn dat medewerkers van de ODZOB contact met u opnemen over uw melding en/of aanvraag.

Energielabel-C verplichting kantoren

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Dit is in 2018 wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft hierover aan alle eigenaren en gebruikers van kantoren een brief gestuurd. Hebt u deze brief ontvangen en hebt u vragen over deze verplichting?