Persbericht 6 december 2023

Horeca- en milieuvergunningen Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer ingetrokken, exploitatievergunning geweigerd

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten hebben de lopende vergunningen van het Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel ingetrokken. Het betreft de reeds verleende Alcoholwetvergunning en horeca-exploitatievergunning voor de centrale horecavoorziening en vergunningen in de categorie milieu (omgevingsvergunning). Daarnaast heeft de burgemeester besloten de in mei aangevraagde vergunning voor het mogen exploiteren van het recreatiepark te weigeren. 
Aanleiding hiervoor is een Bibob-onderzoek. Via een Bibob-onderzoek wordt bekeken of er een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning wordt misbruikt. Als hiervan sprake is, kan de gemeente de vergunning weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Op het Bibob-onderzoek rust geheimhouding. Dit betekent dat de gemeente over de inhoud van het onderzoek niets naar buiten mag brengen. 
Concreet betekent deze besluitvorming dat het recreatiepark Prinsenmeer niet meer door Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer geëxploiteerd mag worden en dus op slot moet.

De procedures met betrekking tot de vergunningen lopen al enige tijd. Op basis van een advies van het Landelijk Bureau Bibob zijn op 25 mei 2023 aan Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer voornemens uitgereikt om de vergunningen in te trekken en te weigeren. Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer heeft daartegen zienswijzen (reacties) ingediend, maar deze hebben geen aanleiding gegeven om tot een ander besluit te komen. Daarom hebben het college en de burgemeester nu besloten om de vergunningen definitief in te trekken en te weigeren. Tegen dit besluit kan bezwaar en vervolgens beroep en hoger beroep worden ingesteld.

Reactie burgemeester

Burgemeester Anke van Extel- van Katwijk: “Daar waar andere ondernemers zich aan wet –  en regelgeving houden, zien we bij Oostappen Groep een jarenlang patroon van het stelselmatig overtreden van diezelfde regels. Dit leidt tot rechtsongelijkheid en dat kunnen wij niet accepteren.” 

Wet Bibob

Met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kan de overheid zich beschermen tegen het risico van aantasting van de eigen integriteit. Als er een ernstig gevaar dreigt dat een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en wordt de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, voert de gemeente een eigen onderzoek uit. Ook kan er een advies aangevraagd worden bij het Landelijk Bureau Bibob. 

Gevolgen voor recreanten en bewoners

Op het park verblijven doorgaans recreanten, maar ook bewoners. Het park wordt per direct gesloten. Bewoning is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Afgelopen maanden hebben er diverse controles plaatsgevonden en zijn alle chalets gecontroleerd. Op 3 oktober 2023 is een brief op het park verspreid waarin dit ook staat. In de brief is ook geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. 
Sindsdien hebben we nog meer controles op het park uitgevoerd om vast te stellen hoe de situatie met betrekking tot bewoning is. Begin 2024 neemt het college van B&W een besluit over hoe hiermee om te gaan.  

Vragen en antwoorden vindt u op de website

Op de website www.asten.nl/prinsenmeer staat een lijst van vragen en antwoorden over wat de gevolgen van dit besluit zijn voor recreanten/bewoners.