Persbericht 12 maart 2024

College legt 2 definitieve dwangsommen op aan Oostappen Vakantiepark

Op dinsdag 12 maart jl heeft het college van burgemeester en wethouders twee definitieve lasten onder dwangsom* opgelegd aan Oostappen Vakantiepark. De eerste definitieve last onder dwangsom betreft de illegale bewoning op het vakantiepark. De illegale bewoning op Prinsenmeer moet op 15 september 2024 stoppen. Dit besluit volgt op het besluit van 23 januari jl waarin een voornemen tot oplegging van een last onder dwangsom is opgelegd. Tegen het voornemen zijn destijds 4 ontvankelijke zienswijzen ingediend.

*Een last onder dwangsom is een herstelsanctie die is gericht aan de overtreder (in dit geval Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer) om de genoemde overtreding te herstellen of ongedaan te maken. 

Milieuvergunning

Tevens is een definitieve last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot de ingetrokken milieuvergunning omdat de propaantank nog in gebruik is. Oostappen Vakantiepark krijgt nog twee weken de tijd om de propaantank buiten gebruik te stellen en een niet vergunnings-plichtig alternatief te regelen. 

Zelf actie ondernemen naar vervangende woonruimte

“Onlangs heeft een gesprek plaatsgevonden met de bewonersgroep. Ambtelijk hebben er ook gespreken plaatsgevonden met mensen met een gedoogbeschikking. In alle gesprekken geven wij aan dat de bewoners zelf actie dienen te ondernemen om vervangende woonruimte te zoeken. Daarvoor geven wij ook tips om mensen op weg te helpen mochten zij daar behoefte aan hebben hoe dit aan te pakken.” aldus burgemeester Van Extel – van Katwijk.

Bewoners diverse malen gewaarschuwd

Personen die zich bij de gemeente Asten inschrijven voor het Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer hebben altijd een waarschuwingsbrief gekregen waaruit blijkt dat zij niet op het vakantiepark mogen wonen. Afgelopen maanden hebben er diverse controles plaatsgevonden. Alle recreatieverblijven zijn gecontroleerd. Daarnaast is op 3 oktober 2023 bij alle recreatieverblijven een waarschuwingsbrief overhandigd of aangeplakt waarin wederom gewaarschuwd wordt dat wonen niet is toegestaan en dat de gemeente gaat handhaven. In de brief is ook geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Sindsdien hebben we controles op het park uitgevoerd om vast te stellen hoe de situatie met betrekking tot bewoning is.

Bezwaar maken

Naast Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer hebben wij de bewonersgroep geïnformeerd over het besluit van 12 maart jl en gevraagd het bericht aan hun leden door te zetten. Belanghebbenden kunnen hun bezwaar tegen dit besluit kenbaar te maken. Dit kan tot en met 24 april 2024. Voor informatie over het indienen van schriftelijke bezwaar en andere informatie verwijzen wij u naar onze website www.asten.nl/prinsenmeer. 

Recreatie niet meer mogelijk op Prinsenmeer

Recreatie op het park is sinds december 2023 niet meer mogelijk. Op 5 december 2023 heeft de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten de lopende vergunningen van het Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel ingetrokken. Het betreft de reeds verleende Alcoholwetvergunning en horecaexploitatievergunning voor de centrale horecavoorziening en vergunningen in de categorie milieu (omgevingsvergunning). Daarnaast heeft de burgemeester besloten de in mei 2023 aangevraagde vergunning voor het mogen exploiteren van het recreatiepark te weigeren.  

Aanleiding hiervoor is een Bibob-onderzoek. Via een Bibob-onderzoek wordt bekeken of er een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning wordt misbruikt. Als hiervan sprake is, kan de gemeente de vergunning weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Op het Bibob-onderzoek rust geheimhouding. Dit betekent dat de gemeente over de inhoud van het onderzoek niets naar buiten mag brengen.