Wethouder mr. J.P. Spoor

 • Wethouder Spoor vertegenwoordigt de partij Samen voor Asten.

Portefeuille - Sociaal Domein

 • Welzijn, vrijwilligerswerk en mantelzorg  
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Ouderen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Participatie: werk en inkomen, minima, armoede en integratie
 • Volksgezondheid en Sport
 • Huisvesting specifieke groepen (zoals woonwagenbewoners, arbeidsmigranten, vluchtelingen, asielzoekers, statushouders)
 • Onderwijsbeleid
 • Accomodaties en maatschappelijke voorzieningen
 • Kunst en Cultuur
 • Portefeuille-overstijgende projecten en thema’s die gezamenlijk met andere collegeleden worden opgepakt: 
  • Arbeidsmigranten (wooncasuïstiek in relatie tot economisch vraagstuk): wethouder Spoor in samenwerking met wethouder Van de Moosdijk
  • Kunst en Cultuur in relatie tot Vrije Tijds Economie: wethouder Spoor in samenwerking met wethouder Van de Moosdijk.

Digitaal contact

Wethouder spreken?

 • Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat: telefonisch (0493) 671 319 of e-mail bestuurssecretariaat@asten.nl.
 • Overigens adviseren wij u eerst met de desbetreffende ambtenaar contact op te nemen, voordat u naar een wethouder of burgemeester stapt. Veel zaken worden namelijk ambtelijk behandeld en afgedaan.

Nevenfuncties

OnbezoldigdBezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGDBZO)Geen
Vice-voorzitter en Lid Algemeen Bestuur Senzer  
Vice-voorzitter en Lid Dagelijks Bestuur Senzer 
Vice-voorzitter en Lid Algemeen Bestuur GR Peelgemeenten  
Vice-voorzitter en Lid Dagelijks Bestuur GR Peelgemeenten 
Vertegenwoordiger van DB in Arbeidsvoorwaardencommissie Senzer 
Lid Regionale Bestuurscommissie Leerplicht  
Lid Breed Bestuurlijk Overleg Taxbus 
Lid kerngroep Onderwijs en Arbeidsmarkt namens Peelgemeenten 
Lid 21 voor de Jeugd 
Lid 10voordeJeugd 
Lid Bestuurscommissie Sociale Zaken 
Lid stuurgroep Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding 
Lid sub regionaal overleg Kunst en Cultuur (afwisselend samen met Vte-deelnemers) 
Lid bestuurlijk overleg arbeidsmigratie 
Lid regionaal bestuurlijk overleg SSNF (Sport) 
Lid tijdelijke commissie Asiel en Migratie VNG 
Lid Bestuurlijk overleg Bibliotheek Helmond-De Peel 
Lid bestuurlijke werkgroep experimenteer-regeling Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Voorzitter bestuurlijk overleg Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang/Vrouwenopvang (BW/MO/VO) Helmond-De Peel  
Plv. Lid landelijk bestuurlijk overleg BW/MO/VO 
Voorzitter Lokale Educatieve Agenda (LEA) 
Plv. Lid NV Bank Nederlandse Gemeenten 
Plv. Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) 
Plv. Lid Algemeen bestuur ICT – Noord Midden Limburg (NML) 
Plv. lid Vergadering van Aangeslotenen Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) 
Plv. lid Algemeen Bestuur Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 

Vervanging

 • Wethouder Spoor vervangt wethouder Van de Moosdijk. Zij wordt vervangen door wethouder Bankers.
 • Wethouder Spoor is 2e loco burgemeester.