Regelingen

Provincie

 • Aankoop piekbelasters stikstof van start
  Veebedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en willen stoppen, kunnen zich vanaf 18 januari 2021 melden bij de provincie Noord-Brabant. Provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. Brabant verwacht in drie jaar tijd 35 tot 45 veehouderijen te kunnen aankopen. Op dit moment (zomer 2021) vindt de beoordeling van de aanvragen plaats.
 • Gebiedsgerichte aanpak rondom Groote Peel
  In het gebied rondom de Peelvenen (waar de Groote Peel deel van uitmaakt) is vanaf medio 2020 met verschillende partijen gewerkt aan een verkenning voor de gebiedsgerichte aanpak. De betrokken gebiedspartners hebben een gedeeld beeld van de toekomst van het gebied gekregen. Partners vinden elkaar op het thema voldoende gezond water voor landbouw en natuur. Herstel van de sponswerking van de Peelvenen en de randen daaromheen verbindt partijen. De partners willen het beeld in het komende tijd verder uitwerken naar concrete doelen en initiatieven om de ambitie waar de maken. En tevens werken aan een gezamenlijke programmastructuur.
 • VABIMPULS geeft het verleden een toekomst
  Het aantal lege stallen en schuren in Brabant groeit snel. Dat komt doordat agrarisch ondernemers zijn gestopt, overwegen te stoppen of zich op andere bedrijfsactiviteiten willen gaan richten. Via VAB IMPULS kunnen agrariërs een beroep doen op ondersteuning/advies om keuzes te maken voor de toekomst. 

Streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven

In de periode mei-juni 2020 hebben alle 21 gemeenteraden in de Metropoolregio Eindhoven het streefbeeld van ons landelijk gebied vastgesteld. In de Asten is het streefbeeld in de raadsvergadering van 26 mei 2020 vastgesteld.

 • In het streefbeeld worden regionale ambities concreet gemaakt door richtinggevende uitspraken te doen over de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied en het is tevens een agenda voor afstemming en samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners.
 • Het streefbeeld is daarmee een gezamenlijk handelingsperspectief en koersdocument voor het landelijk gebied in de 21 gemeenten rondom Eindhoven.
 • Het zal ook mede als kader dienen voor de omgevingsvisies in de 21 gemeenten.
 • Het streefbeeld wordt jaarlijks geactualiseerd.
 • Bekijk ook: Streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio Eindhoven (Lees voor)(pdf, 1.1 MB) 

De gemeente Asten maakt samen met 20 gemeenten deel uit van de Metropoolregio Eindhoven en werkt daarin samen op de regionale thema’s/opgaven mobiliteit, economie, energietransitie en transitie landelijk gebied. Het streefbeeld is een concretisering van de opgave transitie landelijk gebied.

  Gemeente

  • Omgevingsvisie Asten
   In de omgevingsvisie is opgenomen waar de gemeente naar toe wil met het buitengebied.
  • Gemeentelijke sloopregeling in subsidieverordening sobb Asten
   De gemeente heeft de subsidieregeling voor de sloop van voormalige agrarische opstallen in het buitengebied vanaf 01-10-2020 opnieuw opengesteld. Inwoners met voormalige agrarische opstallen op hun perceel kunnen een sloopsubsidie aanvragen. In het besluit nadere regels en de gemeentelijke subsidieregeling kunt u lezen onder welke voorwaarden subsidie voor sloop mogelijk is.  
  • Ondersteuningsloket buitengebied Asten
   Agrarisch ondernemers die overwegen om te stoppen of om door te gaan en meer willen weten over de toekomstmogelijkheden op de bedrijfslocatie kunnen hiervoor een afspraak maken met medewerkers van de gemeente door het Ondersteuningsloket te mailen: olb@asten.nl 
  • Ruimtelijk afwegingskader De Peel 
   Er komen veel opgaven op het buitengebied af waarvoor een integrale afweging nodig is. De peelgemeenten en het waterschap hebben daarom een ruimtelijk afwegingskader opgesteld wat helpt bij de afweging waar wat past. Het is tevens een inspiratiedocument voor nieuwe opgaven en de wijze waarop opgaven kunnen worden gecombineerd. 
  • Ruimtelijke Agenda De Peel (Lees voor)(pdf, 6.5 MB)  (visiedocument)