Nadeelcompensatie

Als gevolg van een rechtmatig besluit van de gemeente kunt u last hebben van (financiële) schade. De schade die hierdoor ontstaat kan (deels) door de gemeente financieel worden vergoed. Deze vergoeding heet: nadeelcompensatie. Denkt u dat u in aanmerking komt? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente.

Voorbeelden hiervan zijn:
•    Uw huis of bedrijfspand is minder waard geworden door het verlenen van een omgevingsvergunning voor een aangrenzend bouwplan.
•    Uw onderneming heeft inkomstenderving door langdurige werkzaamheden aan de weg.

Hoe werkt het?

 • Als u in aanmerking komt voor nadeelcompensatie dan kunt u een aanvraag doen via het formulier.

Wanneer komt mijn schade voor vergoeding in aanmerking?

Om mogelijk in aanmerking te komen voor een vergoeding nadeelcompensatie zijn de volgende zaken van belang:

 • Er is sprake van schade die u - in vergelijking met anderen - onevenredig zwaar treft.
 • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
 • U hebt op nog geen andere manier een vergoeding gekregen.
 • U krijgt een vergoeding als het niet terecht is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. 
 • Alleen (indirecte) schade boven het normaal maatschappelijk risico wordt vergoed. Het maatschappelijk risico is vastgesteld op 4%. Dit deel van de schade blijft voor rekening van u. 
 • U vraagt de schadevergoeding aan binnen 5 jaar na het onherroepelijk geworden van de schadeveroorzakend besluit.

Op welk moment kan ik een schadeclaim indienen?

Een aanvraag voor schade kan worden ingediend als de schade zich daadwerkelijk voordoet, De schadeoorzaak is in veel gevallen het verlenen van de omgevingsvergunning, melding activiteit of wanneer met het bouwplan is begonnen, daarom kunt u op de volgende momenten een schadeclaim indienen:

 • Bij indirecte schade (schade veroorzaakt door activiteiten in de omgeving, bijvoorbeeld waardevermindering) na inwerkingtreding van de omgevingsvergunning of het moment dat de bouwactiviteiten zijn gestart (bij vergunningsvrij). 
 • Bij directe schade (schade als gevolg van inperking van bestaande rechten van de eigenaar op eigen perceel) na inwerkingtreding van het omgevingsplan.

Wie bepaalt mijn compensatie en hoe?

 • Een onafhankelijk en deskundig adviseur stelt vast of sprake is van een situatie waaruit schade is ontstaan en bepaalt de hoogte van de schade door middel van waarde vergelijking. 
 • Bij de waardedaling van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een huis, wordt de feitelijke situatie voor en na het besluit of de activiteit met elkaar vergeleken.

Wat zijn de kosten?

 • De kosten voor het indienen van een aanvraag zijn € 300,-.
 • Terugbetaling van deze kosten vindt alleen plaats na toekenning of gedeeltelijke toekenning van de aanvraag.

Kan ik bezwaar maken als ik geen vergoeding krijg?

 • Komt u na beoordeling niet in aanmerking voor schadevergoeding en bent u het daar niet mee eens. Dan kunt u bezwaar maken.
 • Meer informatie vindt u op de pagina Bezwaar maken.