Persbericht 23 januari 2024

Illegale bewoning Prinsenmeer moet voor 16 september 2024 stoppen

Op dinsdag 23 januari jl heeft het college van burgemeester en wethouders een voornemen last onder dwangsom opgelegd aan Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in verband met illegale bewoning op het vakantiepark. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie die is gericht aan de overtreder (in dit geval Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer) om de genoemde overtreding te herstellen of ongedaan te maken. Wonen op het park is namelijk in strijd met het bestemmingsplan dat sinds 1 januari 2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder het tijdelijk omgevingsplan valt.

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer heeft tot en met 15 september 2024 de tijd om de illegale bewoning op het park te beëindigen. Dat betekent dus voor de illegaal verblijvende bewoners dat zij tot en met 15 september 2024 de tijd hebben om het park te verlaten.

Aangezien dit nog een voorgenomen besluit is, bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden hun zienswijzen tegen dit voornemen kenbaar te maken. Op 12 maart a.s. zal het college een definitief besluit nemen na behandeling van de zienswijzen.

Duidelijkheid voor Prinsenmeer en bewoners

“Wonen op het park is niet toegestaan. Zowel de eigenaar als de bewoners zijn hier al langer van op de hoogte. Met dit besluit en de einddatum tot en met 15 september 2024 geven wij duidelijkheid aan Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer en de illegale bewoners.”, aldus burgemeester Van Extel – van Katwijk.

Bewoners diverse malen gewaarschuwd

Personen die zich bij de gemeente Asten inschrijven voor het vakantiepark Prinsenmeer hebben altijd een waarschuwingsbrief gekregen waaruit blijkt dat zij niet op het vakantiepark mogen wonen. Afgelopen maanden hebben er diverse controles plaatsgevonden. Alle recreatieverblijven zijn gecontroleerd. Daarnaast is op 3 oktober 2023 bij alle recreatieverblijven een waarschuwingsbrief overhandigd of aangeplakt waarin wederom gewaarschuwd wordt dat wonen niet is toegestaan en dat de gemeente gaat handhaven. In de brief is ook geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Sindsdien hebben we controles op het park uitgevoerd om vast te stellen hoe de situatie met betrekking tot bewoning is.

Naast Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer hebben wij twee bewonersgroepen geïnformeerd over het besluit van 23 januari jl en gevraagd het bericht aan hun leden door te zetten. Voor informatie over het indienen van schriftelijke zienswijzen en andere informatie verwijzen wij u naar onze website.

Recreatie

Recreatie op het park is sinds december 2023 niet meer mogelijk. Op 5 december 2023 heeft de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten de lopende vergunningen van het Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel ingetrokken. Het betreft de reeds verleende Alcoholwetvergunning en horeca-exploitatievergunning voor de centrale horecavoorziening en vergunningen in de categorie milieu (omgevingsvergunning).

Daarnaast heeft de burgemeester besloten de in mei 2023 aangevraagde vergunning voor het mogen exploiteren van het recreatiepark te weigeren. Aanleiding hiervoor is een Bibob-onderzoek. Via een Bibob-onderzoek wordt bekeken of er een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning wordt misbruikt. Als hiervan sprake is, kan de gemeente de vergunning weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Op het Bibob-onderzoek rust geheimhouding. Dit betekent dat de gemeente over de inhoud van het onderzoek niets naar buiten mag brengen.