Praktische vragen Prinsenmeer

Op dinsdag 23 januari jl heeft het college van burgemeester en wethouders een voornemen last onder dwangsom opgelegd aan Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in verband met illegale bewoning op het vakantiepark. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie die is gericht aan de overtreder (in dit geval Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer) om de genoemde overtreding te herstellen of ongedaan te maken. Wonen op het park is namelijk in strijd met het bestemmingsplan dat sinds 1 januari 2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder het tijdelijk omgevingsplan valt.

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer heeft tot en met 15 september 2024 de tijd om de illegale bewoning op het park te beëindigen. Dat betekent dus voor de illegaal verblijvende bewoners dat zij tot en met 15 september 2024 de tijd hebben om het park te verlaten.

Wij kunnen ons voorstellen dat er (praktische) vragen bij u leven. Wij hebben de meest voor de hand liggende vragen hieronder beantwoord.
Het kan zijn dat u nog aanvullende vragen heeft. U kunt deze mailen naar recreatieparken@asten.nl. Wij beantwoorden deze dan zo snel mogelijk.
Dit e-mailadres is NIET bedoeld voor eventuele persvragen. Persvragen graag mailen naar: communicatie@asten.nl.

Voor meer informatie over het besluit van 6 december, zie onderaan deze pagina. 

Ik woon op het park

U mag niet wonen op het recreatiepark, omdat het bestemmingsplan dit niet toe staat.
Iedereen die zich bij de gemeente Asten heeft ingeschreven op vakantiepark Prinsenmeer heeft bij de inschrijving een waarschuwingsbrief gekregen waaruit blijkt dat wonen op het vakantiepark niet mag.
Op 3 oktober 2023 is een brief op het park verspreid waarin staat dat daar niet gewoond mag worden. In deze brief is ook geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Inmiddels hebben er ook diverse controles op het park plaatsgevonden. 

De gemeente Asten heeft een voornemen last onder dwangsom opgelegd aan Oostappen Vakantiepast Prinsenmeer. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie die is gericht aan de overtreder (in dit geval Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer) om de genoemde overtreding te herstellen of ongedaan te maken.

Het voornemen is nog geen definitief besluit. Als u het niet eens bent met dit voornemen, dan kunt u als bewoner schriftelijk een zienswijze (uw mening) indienen. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. De zienswijzen worden betrokken bij het definitieve besluit. Tegen het definitieve besluit kunt u bezwaar maken.

U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, postbus 290, 5720 AG Asten. U kunt uw zienswijze ook mailen naar gemeente@asten.nl.

In uw zienswijze staat: 

  • Uw naam en adres 
  • Waarom u het niet eens met het voornemen
  • De datum waarop u de zienswijze schrijft
  • Uw handtekening
  • Eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Helaas heeft de gemeente niet de beschikking over woonruimte.
Op de website https://www.woningcorporaties.nl/noord-brabant kunt u alle woningbouwcorporaties in de omgeving vinden. Daar kunt u zich inschrijven.
Kunt u dit niet zelfstandig doen, dan kunt u hulp vragen bij het sociaal team van de gemeente waar u ingeschreven staat. 

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer is verantwoordelijk voor de gas-, water en lichtvoorzieningen op het park. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.

Bewoners met een gedoogbeschikking hebben zich destijds gemeld waarbij hun belangen en persoonlijke omstandigheden zijn besproken en waarvan de gemeente op de hoogte is.

Wij zullen later met deze bewoners in gesprek gaan of de situatie hetzelfde is en hoe dit in verhouding staat met ons beleid en handhavingstraject dat nu aan de orde is. Voor hen geldt een ander traject in het kader van handhaving waarover nog besloten moet worden.

Ik heb een jaarplaats

Het besluit van 6 december 2023 is per direct ingegaan. U mag er dus niet meer recreëren. Het is niet bekend of het park weer open gaat. 

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer heeft de recreatie op het park stop moeten zetten. Wilt u nu toch nog spullen ophalen, neem dan contact op met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.  

Alle vragen met betrekking tot uw jaarplaats/chalet/(sta-)caravan hebben betrekking op de overeenkomst tussen u en Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer. De gemeente is hierin geen partij. U kunt hierover contact opnemen met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.

Ik heb een vakantie of een activiteit geboekt

U heeft een overeenkomst met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer, de gemeente Asten is daar geen partij in. Wij kunnen hier dan ook geen antwoord op geven. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.

Besluit 6 december 2023

De gemeente Asten heeft besloten om de milieuvergunningen en de horecavergunningen van Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in te trekken. Daarnaast is de vergunning voor het exploiteren van een vakantiepark geweigerd. Aanleiding hiervoor is een Bibob-onderzoek. Via een Bibob-onderzoek wordt bekeken of er een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning wordt misbruikt. Als hiervan sprake is, kan de gemeente de vergunning weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Op het Bibob-onderzoek rust geheimhouding. Dit betekent dat de gemeente over de inhoud van het onderzoek niets naar buiten mag brengen. 

Concreet betekent deze besluitvorming dat het recreatiepark Prinsenmeer niet meer door Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer geëxploiteerd mag worden en dus op slot moet.