Praktische vragen Prinsenmeer

Ingangsdatum dwangsom milieuvergunning (propaantank) opgeschort.

Gemeente Asten geeft uitstel tot uitspraak rechter in voorlopige voorziening.

Het college van burgemeester en wethouders van Asten heeft vandaag, 8 april, besloten de ingangsdatum van de last onder dwangsom voor de ingetrokken omgevingsvergunning van onder andere de propaantank uit te stellen totdat de rechter uitspraak heeft gedaan in de aangevraagde voorlopige voorziening. De uitspraak volgt meestal kort daarna. 

Wij kunnen ons voorstellen dat er (praktische) vragen bij u leven. Wij hebben de meest voor de hand liggende vragen hieronder beantwoord.
Het kan zijn dat u nog aanvullende vragen heeft. U kunt deze mailen naar recreatieparken@asten.nl. Wij beantwoorden deze dan zo snel mogelijk.
Dit e-mailadres is NIET bedoeld voor eventuele persvragen. Persvragen graag mailen naar: communicatie@asten.nl.

Voor meer informatie over eerdere besluiten, zie onderaan deze pagina. 

Een nieuwe exploitant

Ja. Er zijn vergunningaanvragen ingediend. De procedure kan enkele maanden in beslag nemen.
Een exacte periode is vooraf niet te geven, omdat dit afhangt van diverse factoren, bijvoorbeeld hoe compleet de aanvragen voor de diverse vergunningen ingediend worden en de doorlooptermijn bij het Landelijk Bureau Bibob. 

Nee, ook als het park overgaat op een andere ondernemer mag u niet wonen op het vakantiepark.
Het handhavingsbesluit van 12 maart jl. geldt ook voor nieuwe eigenaren en exploitanten van het park. 

Nee, er mag pas weer gerecreëerd worden als daarvoor een exploitatievergunning is verleend.
De nieuwe exploitant moet eerst een vergunning aanvragen. De aanvraag wordt getoetst door de gemeente, ook wordt een Bibob-toets (integriteitstoets) gedaan.
Deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen.
(Een exacte periode is vooraf niet te geven, omdat dit afhangt van diverse factoren, bijvoorbeeld hoe compleet de aanvragen voor de diverse vergunningen ingediend worden en de doorlooptermijn bij het Landelijk Bureau Bibob.)

Ik woon op het park

U mag niet wonen op het recreatiepark, omdat het bestemmingsplan dit niet toe staat.
Iedereen die zich bij de gemeente Asten heeft ingeschreven op vakantiepark Prinsenmeer heeft bij de inschrijving een waarschuwingsbrief gekregen waaruit blijkt dat wonen op het vakantiepark niet mag.
Op 3 oktober 2023 is een brief op het park verspreid waarin staat dat daar niet gewoond mag worden. In deze brief is ook geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Inmiddels hebben er ook diverse controles op het park plaatsgevonden. 

De gemeente Asten heeft een last onder dwangsom opgelegd aan Oostappen Vakantiepast Prinsenmeer. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie die is gericht aan de overtreder (in dit geval Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer) om de genoemde overtreding te herstellen of ongedaan te maken.

Naast Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer hebben wij de bewonersgroep geïnformeerd over het besluit van 12 maart jl en gevraagd het bericht aan hun leden door te zetten. Belanghebbenden kunnen hun bezwaar tegen dit besluit kenbaar te maken.

  • Bezwaar maken kan tot en met 24 april 2024. 

In een schriftelijk bezwaar beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. 

U kunt uw bezwaar sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, postbus 290, 5720 AG Asten. U kunt uw bezwaar ook mailen naar gemeente@asten.nl.

In uw bezwaar staat: 

  • Uw naam en adres 
  • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u het niet eens met het besluit
  • De datum waarop u het bezwaar schrijft
  • Uw handtekening
  • Eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

U kunt ook online bezwaar maken. Hierbij heeft u uw DigiD nodig. 

Helaas heeft de gemeente niet de beschikking over woonruimte.
Op de website https://www.woningcorporaties.nl/noord-brabant kunt u alle woningbouwcorporaties in de omgeving vinden. Daar kunt u zich inschrijven.
Kunt u dit niet zelfstandig doen, dan kunt u hulp vragen bij het sociaal team van de gemeente waar u ingeschreven staat. 

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer is verantwoordelijk voor de gas-, water en lichtvoorzieningen op het park. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.

Bewoners met een gedoogbeschikking hebben zich destijds gemeld waarbij hun belangen en persoonlijke omstandigheden zijn besproken en waarvan de gemeente op de hoogte is.

Wij zijn inmiddels met deze bewoners in gesprek. Voor hen geldt een ander traject.

Ik heb een jaarplaats

Het besluit van 6 december 2023 is per direct ingegaan. U mag er dus niet meer recreëren. Het is niet bekend of het park weer open gaat. 

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer heeft de recreatie op het park stop moeten zetten. Wilt u nu toch nog spullen ophalen, neem dan contact op met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.  

Alle vragen met betrekking tot uw jaarplaats/chalet/(sta-)caravan hebben betrekking op de overeenkomst tussen u en Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer. De gemeente is hierin geen partij. U kunt hierover contact opnemen met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.

Ik heb een vakantie of een activiteit geboekt

U heeft een overeenkomst met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer, de gemeente Asten is daar geen partij in. Wij kunnen hier dan ook geen antwoord op geven. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer.

Besluit 12 maart 2024

Op dinsdag 12 maart jl heeft het college van burgemeester en wethouders twee definitieve lasten onder dwangsom opgelegd aan Oostappen Vakantiepark. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie die is gericht aan de overtreder (in dit geval Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer) om de genoemde overtreding te herstellen of ongedaan te maken. 

De eerste definitieve last onder dwangsom betreft de illegale bewoning op het vakantiepark. De illegale bewoning op Prinsenmeer moet op 15 september 2024 stoppen. Dit besluit volgt op het besluit van 23 januari jl waarin een voornemen tot oplegging van een last onder dwangsom is opgelegd. Tegen het voornemen zijn destijds 4 ontvankelijke zienswijzen ingediend.

Ook is een definitieve last onder dwangsom opgelegd met betrekking tot de ingetrokken milieuvergunning, omdat de propaantank nog in gebruik is. Oostappen Vakantiepark krijgt nog twee weken de tijd om de propaantank buiten gebruik te stellen en een niet vergunnings-plichtig alternatief te regelen. 

Besluit 23 januari 2024

Op dinsdag 23 januari jl heeft het college van burgemeester en wethouders een voornemen last onder dwangsom opgelegd aan Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in verband met illegale bewoning op het vakantiepark. Een last onder dwangsom is een herstelsanctie die is gericht aan de overtreder (in dit geval Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer) om de genoemde overtreding te herstellen of ongedaan te maken. Wonen op het park is namelijk in strijd met het bestemmingsplan dat sinds 1 januari 2024 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet onder het tijdelijk omgevingsplan valt.

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer heeft tot en met 15 september 2024 de tijd om de illegale bewoning op het park te beëindigen. Dat betekent dus voor de illegaal verblijvende bewoners dat zij tot en met 15 september 2024 de tijd hebben om het park te verlaten.

Besluit 6 december 2023

De gemeente Asten heeft besloten om de milieuvergunningen en de horecavergunningen van Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer in te trekken. Daarnaast is de vergunning voor het exploiteren van een vakantiepark geweigerd. Aanleiding hiervoor is een Bibob-onderzoek. Via een Bibob-onderzoek wordt bekeken of er een ernstig gevaar bestaat dat een vergunning wordt misbruikt. Als hiervan sprake is, kan de gemeente de vergunning weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Op het Bibob-onderzoek rust geheimhouding. Dit betekent dat de gemeente over de inhoud van het onderzoek niets naar buiten mag brengen. 

Concreet betekent deze besluitvorming dat het recreatiepark Prinsenmeer niet meer door Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer geëxploiteerd mag worden en dus op slot moet.