• Home
  • Nieuws
  • Gemeenschapshuis: De locatie is bekend: Hoe gaan we verder?

Gemeenschapshuis: De locatie is bekend: Hoe gaan we verder?

Afbeelding van De Klepel

Op dinsdag 16 april 2019 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel voor locatie De Klepel, scenario: 'Wenselijk'.  Hiermee is bepaald dat het vernieuwde gemeenschapshuis –met ook de functies van Centrum De Beiaard daarin- vorm krijgt aan de Kerkstraat.
De locatie patersklooster is hiermee definitief van de baan. Daarvoor wordt momenteel door een nieuwe eigenaar/stichting gewerkt aan een andere maatschappelijke invulling.

Door de verschillende functies van zowel Centrum De Beiaard maar ook organisaties als Onis, de bibliotheek, VVV en Sociaal Team Asten bij elkaar te brengen, wordt het een dynamisch, toekomstbestendig en betaalbare huisvesting voor alle Astenaren. De genoemde organisaties hebben uitgesproken hier positief tegenover te staan.

Inventarisatie

Tijdens eerdere sessies met gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen, zijn wensen uitgesproken en uitgewerkt. De uitkomsten, goten we in een matrix, die later is beoordeeld door belanghebbenden (gebruikers, de Stichting Gemeenschapshuis Asten en het college van B&W). Het resultaat: Een gewenste locatie met scenario zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad in de vergadering van 16 april 2019. Dit raadsvoorstel is terug te lezen op www.asten.nl

Uitwerken raadsbesluit

De periode vanaf 16 april tot nu hebben we gebruikt om een plan van aanpak op te stellen voor het vervolg en met de Stichting Gemeenschapshuis Asten definitieve afspraken te maken.
Met de kaders uit het raadsvoorstel van 16 april 2019 is het college van B&W verder aan de slag gegaan. De gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente eigenaar wordt van het (ver)nieuw(d) gebouw. Het college gaat, in samenwerking met de gebruikers, de voorlopige plannen verder uitwerken tot een definitief ontwerp en naar contractuele afspraken voor de exploitatie. Dat betekent dat we van een globale indeling, zoals deze nu op tekening staat, verder vorm geven aan het plan en toewerken naar een definitief ontwerp met inpassing van alle functies.

Klepel niet gesloopt voor juli 2020

Werkgroepen die in het plan van aanpak zijn beschreven gaan projectmatig aan de slag met verschillende thema’s (bouw/realisatie, visie, exploitatie etc.)

Ons heeft het verzoek vanuit gebruikers bereikt om rekening te houden met de programmering. We hebben om die reden besloten dat de huidige Klepel niet voor de zomervakantie van 2020 wordt gesloopt.

De werkgroep exploitatie (onder leiding van de gemeente) zal zich bezighouden met: de huidige exploitatie van de Klepel; het begeleiden van de beëindiging van activiteiten in de Beiaard; het opstellen van een verhuisplan voor tijdelijke huisvesting; het ondersteunen bij de verhuizing en de uiteindelijke exploitatie van het (ver)nieuw(de) gemeenschapshuis aan de Kerkstraat.

Informatiebijeenkomst

Na de zomervakantie vindt er op 27 augustus 2019 om 19.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in De klepel. Wij praten u dan bij over de locatiekeuze en geven inzicht in het vervolgproces. Wij horen graag terug wat daarin de rol en betrokkenheid van de gebruikers en omwonenden kan zijn. U bent van harte welkom.

Meer informatie

Voor meer informatie, kijk op de knop op de homepage daar vind je alle actuele informatie over de ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Hebt u een specifieke vraag? Stel deze gerust via gemeenschapshuis@asten.nl