Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Asten zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.
Er zijn veel wetten, besluiten en regelingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen.

Voor de gemeente zijn dit: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet basisregistratie personen (Wet BRP).

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij persoongegevens van u nodig. Die geeft u bijvoorbeeld via een formulier op onze website of telefonisch. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Voor aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid kan het zijn dat de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u gebruikt, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens.

Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

De gemeente Asten verwerkt de hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens alleen wanneer zij hier een expliciet doel en een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen zijn: publiekrechtelijk taak, wettelijke verplichting, overeenkomst, toestemming en vitaal belang.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het register van verwerkingen.

Bewaartermijn

Gemeente Asten zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens

Gemeente Asten verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Asten blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens.

Beveiliging

Gemeente Asten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens digitaal of schriftelijk indienen, kijk hiervoor bij Contactgegevens hieronder. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen 4 weken schriftelijk reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren.

Cookies

Gemeente Asten gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via:

 • e-mail:
  gemeente@asten.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
 • post: 
  Gemeente Asten
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 290
  5720 AG  Asten

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via bovenstaande contactgegevens.
Mocht u er niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een andere melding of klacht? Kijk dan bij Meldingen, klachten ten bezwaar.

Privacybeleid GR Peelgemeenten

Gemeente Asten werkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening samen met de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in de organisatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten. Voor de taakuitvoering worden door de GR Peelgemeenten persoonsgegevens verwerkt. In het privacybeleid is opgenomen hoe de GR Peelgemeenten omgaat met uw persoonsgegevens.