Projecten

Lopende projecten

 • Concentreren van detailhandel binnen het centrum, minder detailhandel buiten het centrum: in de bestemmingsplan zijn al regels opgenomen voor flexibele invulling van panden in het centrum en mogelijkheden om detailhandel buiten het centrum te weren. Concreet wordt nu bekeken over hoeveel panden er buiten het centrum een detailhandelsbestemming hebben en hoeveel daarvan in gebruik zijn. De mogelijkheden om de bestemmingen detailhandel buiten het centrum te wijzigen wordt meegenomen in dit onderzoek
 • Aanpak leegstand / (Her?)ontwikkeling leegstaande/leegkomende panden in centrum: er is niet veel sprake van leegstand, maar in het centrum blijft dit een aandachtspunt. Samen met Centrummanagement wordt bekeken hoe er in de toekomst omgegaan wordt, indien leegstand in het centrum aan de orde is.
 • Verbetering doorsteek Midas-Kompas: de verbinding tussen de beide winkelcentra is niet optimaal en ook moeilijk zichtbaar voor bijvoorbeeld toeristen. Een verbetering van deze doorsteek kan op meerdere manieren plaatsvinden. Bij de analyse worden ook het omliggend vastgoed betrokken.
 • Herinrichting burgemeester Ploegmakerspark: het park aan de rand van het centrum verdient een opknapbeurt, ook het gebruik moet goed onder de loep genomen worden.
 • Uitwerking parkeren in en rondom het centrum: op drukke momenten en bij evenementen komt het parkeren onder druk te staan. Ook zijn er een aantal plekken rondom het centrum, waar het parkeren overlast en onveilige situaties oplevert. Een nadere uitwerking moet duidelijkheid geven over mogelijke problemen bij zowel het parkeren in de blauwe zone (maximaal 2 uur) als het lang parkeren.

Afgeronde projecten

Voor het programma Centrumontwikkeling zijn momenteel geen projecten die al afgerond zijn.

Ideeën

 • Transformatie klokkengieterij
  aan de rand van het centrum is nog steeds een fors bedrijf actief. Verplaatsing van dit bedrijf is heel duur, onder meer vanwege de in gebruik zijnde ovens.
 • Toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen
  de bereikbaarheid van Asten is grotendeels op auto’s gericht. De stedelijke gebieden zien we dat steeds meer oplossingen gezocht worden, waardoor de auto niet meer het vanzelfsprekende vervoermiddel is. Ook voor kleinere gemeenten, zoals Asten, moet bekeken worden of aansluiting bij deze initiatieven meerwaarde kan bieden.
 • Aansprekende evenementen
  het organiseren van evenementen draagt bij aan het aantrekkelijk houden en druk bezocht houden van het centrum. In Asten worden er diverse evenementen georganiseerd (pompoendagen, Klokkendagen). Maar het blijven nadenken over evenementen is een constant project. Gezamenlijk met het Centrummanagement en de Ondernemersvereniging Asten worden de evenementen bekeken.
 • Maatregelen t.b.v. een behoud van een veilig & schoon centrum
  alhoewel er op dit moment weinig problemen zijn, is dit een constant aandachtspunt. Belangrijk is om nu na te denken over een kader zowel voor de veiligheid als het tegengaan van zwerfafval.

Op deze pagina