Astens Manifest

Zo blijft onze democratie vitaal

In alles wat we doen staat de inwoner centraal. Het realiseren van dit ideaal stelt eisen aan de samenwerking binnen en tussen onze gemeenteraad, college van B&W, de ambtelijke organisatie en onze inwoners.
Dit manifest bevat de uitgangspunten en afspraken die wij hierin hanteren én waarop wij aanspreekbaar zijn.

Centrale waarden voor het samenspel

Om goed te kunnen samenwerken is er een basis nodig van gemeenschappelijke waarden.
Door naar elkaar uit te spreken op welke wijze wij dagelijks werken en welke waarden wij belangrijk vinden in het samenspel, verbeteren wij het bestuur van onze gemeente.

 • We spreken af en zijn aanspreekbaar op:
  • Goed bestuur. Dit valt of staat met integriteit. We spreken elkaar daarop aan.
  • We gaan respectvol met elkaar om.
  • Dilemma’s leggen wij op tafel en we zijn bereid om onze eigen opvattingen bij te stellen.
  • We willen leren van en met elkaar en we geven elkaar feedback.

Rolopvatting van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie

In een vitale democratie vervullen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie ieder een eigen rol.

 • De gemeenteraad controleert, stelt kaders en vertegenwoordigt de inwoners van Asten.
 • Het college van B&W voert uit en zet de raad in positie om zijn taken uit te kunnen voeren.
 • De ambtelijke organisatie ondersteunt en staat buiten het politieke proces. Deze rollen nemen wij in met een basishouding van vertrouwen.
   
 • We spreken af en zijn aanspreekbaar op:
  • De raad toont lef en is betrokken aan de voorkant van beleidsvorming. We hebben een goed beeld van hoe we ons als raad willen positioneren en stellen de griffie in staat om ons daarbij te ondersteunen.
  • Als college betrekken we de raad en inwoners vroegtijdig zodat er voldoende draagvlak is voor beleidskeuzes.
  • Als raad nemen we meer eigen initiatief en zijn we zichtbaar voor inwoners.
  • We scheiden als raad hoofd- en bijzaken zodat wij onze taak zo goed mogelijk uit kunnen voeren.
  • We formuleren kaders zo mogelijk in gezamenlijkheid met andere fracties/raadsleden zodat we met elkaar tot goede en breed gedragen besluiten komen.

Informatievoorziening en verantwoording

Om als gemeenteraad onze taak goed uit te voeren, is het belangrijk dat de informatievoorziening en verantwoording vanuit het college zoveel mogelijk is toegesneden op de behoeften van de raad.

 • We spreken af en zijn aanspreekbaar op:
  • We nemen besluiten op basis van volledige informatie, inclusief alternatieve scenario’s en de gevolgen van het niet aannemen van het voorstel.
  • Als college informeren we de raad actief en periodiek op thema’s met grote maatschappelijke en financiële impact.
  • De raad staat midden in de samenleving en haalt zelf informatie op bij inwoners.

Mogelijkheden voor inwoners om te participeren

Wij besturen onze gemeente samen met onze inwoners.
Zowel als politieke partijen of fracties én als gehele gemeenteraad. We willen, naast groepen die zelf het gemeentehuis weten te vinden, ook andere groepen bereiken.
In participatietrajecten is het belangrijk dat de raad vooraf kaders meegeeft, hierdoor zijn de verwachtingen helder en wordt teleurstelling voorkomen. Dat vraagt scherpte bij raadsbesluiten en plannen.
Onze inwoners willen op verschillende manieren betrokken worden bij het bestuur van de gemeente. We bieden ruimte voor eigen initiatief van inwoners en vragen hen om actief mee te denken en te doen.

 • We spreken af en zijn aanspreekbaar op:
  • We zijn als raad toegankelijk en zichtbaar voor inwoners.
  • We betrekken inwoners en doelgroepen in een vroeg stadium en communiceren op verschillende, creatieve manieren.

Dit manifest is op 6 maart 2023 ondertekend door burgemeester, wethouders, raadsleden, secretaris en griffier in aanwezigheid van Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties.