Toelichting leerlingenvervoer 2024-2025

Het uitgangspunt bij de beoordeling van het leerlingenvervoer is de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Asten 2021 en de daarbij behorende beleidsregels. In de verordening zijn regels opgesteld op basis waarvan een leerling al dan niet in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Hieronder volgt een korte samenvatting.

 • Ouders komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als hun kind een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking heeft of als de school die bij hun geloof/levensovertuiging past ver weg is gelegen. 
 • Voor de toekenning van een vergoeding voor leerlingenvervoer wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde, toegankelijke school. 
 • Leerlingen die naar het (speciaal) basisonderwijs gaan en binnen een straal van 6 km van de school wonen, komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer. 
 • Leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs kunnen slechts aanspraak maken op leerlingenvervoer als zij niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen vanwege een lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperking. Alle overige leerlingen die naar het regulier voortgezet onderwijs gaan komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.
 • Het uitgangspunt voor het vervoer is dat elke leerling geacht wordt gebruik te maken van het openbaar vervoer. 
 • Een vergoeding wordt nooit met terugwerkende kracht verstrekt.
 • Als beide ouders werken, is dat geen reden om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen. 

Onderstaand vervoer valt niet onder het leerlingenvervoer:

 • Vervoer buiten de schooltijden die in de schoolgids zijn opgenomen;
 • Vervoer tussen schoolgebouwen onderling of naar andere scholen;
 • Vervoer tussen schoolgebouw en gymnastieklokaal of zwembad;
 • Vervoer voor medische behandeling of dagbehandeling.

Doorgeven van wijzigingen

Wijzigingen die van invloed zijn op de vergoeding kunt u doorgeven aan Ilse Kiggen-Manders via telefoonnummer 0493-671 212 of per e-mail: i.kiggen-manders@asten.nl

Co-ouderschap

Wanneer een leerling twee vaste verblijfadressen heeft vanwege gescheiden ouders met co-ouderschap, moeten beide ouders afzonderlijk een aanvraag indienen voor de dagen dat het kind gebruik maakt van het leerlingenvervoer.
Beide aanvragen worden getoetst aan de verordening.

Soorten vervoer

Openbaar vervoer en vervoer per fiets

 • De fietsvergoeding bedraagt € 0,11 per kilometer.
 • De vergoeding van het openbaar vervoer is gebaseerd op de kosten voor een scholierenabonnement binnen het openbaar vervoer. 

Eigen vervoer 

 • Als ouders aanspraak maken op bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en zij willen de leerling zelf vervoeren, dan bekostigt het college de kosten van het openbaar vervoer. 
 • Als ouders aanspraak maken op bekostiging van de kosten van aangepast vervoer en zij willen de leerling zelf vervoeren, dan bekostigt het college een bedrag per kilometer.
 • De reisafstand, reistijd en kosten worden bepaald met behulp van de websites: www.anwb.nl en www.9292.nl.
  • Uitgangspunt is de kortste route.
  • Burgemeester en wethouders mogen in alle gevallen uitgaan van de goedkoopste adequate voorziening.

 Aangepast vervoer

 • Aangepast vervoer is vervoer dat door de gemeente wordt georganiseerd. Vaak is dit in de vorm van een taxi.
 • De leerling komt voor aangepast vervoer in aanmerking als:
  • De leerling vanwege een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking niet met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. 
  • De reistijd enkele reis openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met de taxi minder dan 45 minuten is. De reistijd wordt vastgesteld met de website www.9292.nl.
  • Openbaar vervoer ontbreekt.
  • De leerling op 1 augustus 2024 jonger is dan 12 jaar. 

Weekend- en vakantievervoer 

 • De kosten voor weekend/vakantievervoer worden vergoed indien de leerling in een internaat verblijft met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • Indien er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.

Eigen bijdrage

 • Indien een leerling een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt en het gecorrigeerd verzamelinkomen van beide ouders is in 2022 meer dan € 29.700,=, dan is een eigen bijdrage verschuldigd van € 385,50.
 • Om te kunnen beoordelen of u een eigen bijdrage moet betalen hebben wij een inkomensverklaring (IB60 formulier) van beide ouders over belastingjaar 2022 nodig.
 • Dit formulier kunt u kosteloos bij de belastingdienst opvragen via de site van de belastingdienst of via telefoon 0800-0543. 
 • Tevens wordt een draagkrachtafhankelijke bijdrage gevraagd als de leerling het regulier basisonderwijs bezoekt en de afstand woning – school meer dan 20 kilometer is. Dit bedrag wordt per gezin geheven.

Vragen 

Voor informatie over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met Ilse Kiggen-Manders via telefoonnummer 0493-671 212 of per e-mail i.kiggen-manders@asten.nl .