Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! Deze wet treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. De gemeente Asten is zich volop aan het voorbereiden op de nieuwe wet.
Lees hieronder wat dit voor u en voor ons gaat betekenen.

Wat houdt de wet in?

 • Er gelden in Nederland 26 wetten die te maken hebben met de fysieke leefomgeving.
 • Dit zijn wetten die gaan over alles wat u hoort, ziet en ruikt in uw omgeving. Denkt u hierbij aan geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed, bouw- en grondzaken enzovoort.
 • Deze wetten zijn gemaakt om uw leefomgeving te beschermen.
 • Door de grote hoeveelheid regels is het omgevingsrecht te complex geworden.
 • De Rijksoverheid heeft daarom besloten om de 26 wetten samen te voegen in 1 nieuwe wet, de Omgevingswet, die in 2024 van kracht wordt.
 • Deze wet bevat alle wetten die nu gelden op het gebied van de fysieke leefomgeving, maar de regels zijn vereenvoudigd en gebundeld. Tegenstrijdige, verouderde en overbodige regels zijn eruit gefilterd. Hierdoor wordt de wetgeving inzichtelijker en gebruiksvriendelijker, is er meer samenhang en zijn snellere procedures en lokaal maatwerk mogelijk.
 • De Omgevingswet heeft (nog steeds) tot doel uw leefomgeving te beschermen, maar is ook nadrukkelijk gericht op het mogelijk maken van het gebruik van de leefomgeving, zo lang dit maar verantwoord gebeurt. Motto van de wet is: ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit.

Wat betekent de wet voor inwoners en ondernemers?

 • De Omgevingswet wordt eenvoudiger raadpleegbaar, omdat er minder regels zijn en de regels allemaal op één plek staan (Digitaal Stelsel Omgevingswet).
 • De wet gaat inwoners, ondernemers en de gemeente meer ruimte geven om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.
 • Het motto van de wet is “Ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit”.
 • De omgevingskwaliteit moet wel voldoende gewaarborgd blijven.
 • Er komt meer ruimte voor lokaal maatwerk, onder andere omdat de gemeente meer beleidsvrijheid krijgt vanuit het rijk en de provincie.
 • Dit maakt het eenvoudiger om een bij Asten passende beslissing te nemen. Er wordt minder vanuit de regels (“mag dit wel”) gedacht en meer vanuit het initiatief, het gebied en de gebruikers (“willen we dit hier graag”). Dit is een nieuwe manier van het benaderen van initiatieven en projecten.
 • In praktische zin betekent de Omgevingswet dat er naar gestreefd wordt een omgevingsvergunning, die u bijvoorbeeld nodig heeft als u iets wilt bouwen, binnen 8 weken te verlenen. Nu is er vaak sprake van een termijn van 26 weken. De kortere termijn betekent wel dat het voeren van vooroverleg, vóórdat een vergunning daadwerkelijk wordt aangevraagd, belangrijker wordt. Doel van het vooroverleg is te kijken wat er nodig is om uw aanvraag klaar te maken voor de formele vergunningprocedure. 
  • Meer weten over deze procedure? Bekijk dan de animatie over de Omgevingstafel.
  • Hoewel de gemeente Asten onderdelen uit deze animatie zal overnemen in haar werkwijze, staat de animatie niet gelijk aan onze werkwijze. Wel geeft de animatie u een goed beeld van de kortere procedure en het belang van vooroverleg.
 • De wet biedt ruimte aan initiatieven, maar houdt hierbij nadrukkelijk oog voor omwonenden en belanghebbenden: participatie wordt nog belangrijker dan het nu is. Hierbij gaat het zowel om participatie in de vorm van 'afstemming met de buurt', als om participatie in de vorm van 'eigen plannen bedenken en samen mogelijk maken'.
 • Beide vormen van participatie passen goed in onze werkwijze, Vitale democratie Asten. Er is een Handreiking Omgevingsdialoog opgesteld om initiatiefnemers te helpen de afstemming met hun buren vorm te geven.
 • De implementatie van de Omgevingswet is een enorme operatie. Voor het Rijk is het de grootste stelselwijziging ooit en het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO dat gebouwd wordt is een complexe operatie. Het DSO zal ook nog niet af zijn op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt. Dit kan betekenen dat de gemeentelijke dienstverlening die via dit DSO moet worden mogelijk gemaakt (waaronder bijvoorbeeld vergunningverlening) tijdelijk een stapje terug doet.

Wat betekent de wet voor de gemeente?

 • De Omgevingswet vraagt om 'Ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit'.
 • Dit vraagt een andere manier van werken binnen de gemeente Asten.
 • Jarenlang heeft de nadruk op het toetsen van regels gelegen. Nu gaat het erom dat we samen met inwoners en ondernemers kijken naar wenselijke en mogelijke ontwikkelingen en hoe deze verantwoord kunnen worden gerealiseerd.
 • De grondhouding van de gemeente is hierbij klantgericht, flexibel en omgevingsbewust.
 • Wij gaan graag het gesprek aan. Met onze nieuwe instrumenten (de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, zie verder onder 'Projecten') geven we inzicht in wat waar wel of niet mag.
 • In de Omgevingsvisie staat het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving voor de langere termijn. Hierin staan onder andere de hoofdopgaven uit de Toekomstagenda Asten 2030 die wij in 2017 samen met Asten hebben geformuleerd.
 • Het Omgevingsplan vervangt de huidige bestemmingsplannen. In het Omgevingsplan staan de functies en kernwaarden van gebieden en welke regels van kracht zijn.
 • Het Omgevingsplan heeft een breder bereik dan de bestemmingsplannen: het gaat niet alleen om regels op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook om regels die zorgen voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving van voldoende omgevingskwaliteit.
 • Als u een plan heeft of wilt weten wat er in uw omgeving wel of niet mogelijk is, dan zijn dit belangrijke documenten.U kunt deze straks digitaal raadplegen via het nieuwe Omgevingsloket dat door het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet DSO wordt ontsloten. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met ons KCC voor meer informatie.
 • Ook voor de gemeente zijn dit belangrijke documenten. Dit zijn de kaders waaraan wij alle vergunningaanvragen aan toetsen.
 • Onze werkprocessen worden aangepast om tot snellere en integrale besluitvorming te komen (streeftermijn 8 weken voor de reguliere procedures). Wij verbeteren hiervoor de samenwerking met onze adviseurs (zoals de Omgevingsdienst of de Veiligheidsregio).

Heeft u een idee?

Wilt u iets laten weten aan projectleider Omgevingswet Liedewij Wiersma?

 • Stuur een e-mail naar de projectleider Liedewij Wiersma.